duralga banner

Säheriçi awtobus gatnawlar

Säheriçi awtobus gatnawlar

Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

Latwiýada ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň...

12 — 16-njy iýun aralygynda Latwiýa Respublikasynda geçiriljek Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Bütindünýä durnukly ulag gününiň yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

Oňa «Ahalawtoulag» önümçilik birleşiginiň hem-de «Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň zähmetkeş hünärmenleri gatnaşdylar.

Sürüjiler bäsleşdiler

Ýolagçy we ýük awtoulaglarynyň sürüjileri ýol hereketiniň düzgünlerine, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk düzgünlerine, awtoulagyň gurluşyna, ilkinji lukmançylyk kömegine, syýasy taýýarlyk boýunça degişli soragnamalara jogap bermek arkaly, hünär babatdaky başarnyklaryny...