Habarlar

03-10-2022 Habarlar

Türkmenistanda ýol yşyklary hem-de LED ýol belgileri öndürilip başlanar

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow 30-njy sentýabrda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzda ýol hereketini sazlaýjy dürli görnüşli yşyklandyryjylaryň we LED...

01-10-2022 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň demir ýol düzümini kämilleşdirmegi we işjeňleşdirmegi tabşyrdy

30-njy sentýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň demir ýol ulag düzümini ösdürmek we onuň işini has işjeňleşdirmek dogrusynda bellenildi.

29-09-2022 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçirilen dabaraly ýörişe gatnaşdy

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda geçirilen dabaraly ýörişe ýurdumyzyň...

29-09-2022 Habarlar

Türkmenabatdaky täze ýolagçy awtomenzili işläp başlady

Ýakyn günlerde, has takygy 24-nji sentýabrda dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berlen Lebap welaýatynyň merkezindäki täze ýolagçy awtoulag menzili bu günki günde halka hyzmat edip başlady.

28-09-2022 Habarlar

Türkmen wekiliýeti «IAPEX-2022» — giň gerimli awtoulag sergisine gatnaşmaga çagyrylýar

2022-nji ýylyň 31-nji oktýabry — 3-nji noýabry aralygynda Eýranyň paýtagty Tähranda awtoulag düzüm bölekleriniň we awtohyzmatlaryň 17-nji «IAPEX-2022»  halkara sergisi geçiriler.

27-09-2022 Habarlar

Mary we Lebap welaýatlarynda «KAMAZ» hyzmat ediş merkezleri açyldy

25-nji sentýabrda Türkmenistanyň Mary we Lebap welaýatlarynda «KAMAZ» kysymly awtoulaglar üçin niýetlenen bejeriş we hyzmat ediş merkezleri açylyp ulanmaga berildi.

26-09-2022 Habarlar

Ýurdumyzyň welaýatlarynda täze awtomenziller açylyp ulanmaga berildi

24-nji sentýabrda ýurdumyzyň Balkan, Daşoguz, Mary hem-de Lebap welaýatlarynda döwrebap awtomenziller açylyp ulanmaga berildi.

25-09-2022 Habarlar

2023-nji ýylda Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary bolar

23-nji sentýabrda Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň Döwlet Maslahatynda eden maksatnamalaýyn çykyşynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylda Milli Geňeşiň Mejlisiniň...

24-09-2022 Habarlar

Ýuridiki we şahsy taraplaryň dykgatyna

“Awtomobil  ulag  hyzmaty” AGPJ, “Hyundai Aero City” kysymly awtobuslarda  sargyt esasynda edara-kärhanalaryň işgärlerini gatnatmak hyzmatlaryny hödürleýär.

23-09-2022 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parky täze 150 sany awtoulag bilen üpjün edildi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parky ýurt Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça täze satyn alnan 150 sany...

22-09-2022 Habarlar

Aşgabatda Arçabil we Bitarap Türkmenistan köçeleriniň çatrygy ulanyşa girizildi

Birnäçe wagtlyk geçirilen abatlaýyş işlerinden soň, paýtagtymyzyň günorta çäginde ýerleşýän Arçabil hem-de Bitarap Türkmenistan köçeleriniň aýlaw çatrygy täzeden dolulygyna açyldy.

21-09-2022 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi TSSE-niň Sergi zalynda üstünliklerini tanyşdyrdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli geçirilýän ykdysady üstünlikleriň sergisine «Türkmenawtoulaglary» agentligi hem mynasyp özgertmeleri bilen işjeň gatnaşýar.

20-09-2022 Habarlar

«Demirýollary» AGPJ täze teplowozlaryň hasabyna ýük gatnawlarynyň mukdaryny we tizligini artdyrar

«Türkmendemirýollary» agentliginiň «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ulaglar parky CRRC Ziyang CO., LTD Hytaý kompaniýasy tarapyndan öndürilen täze 2 sany dizel ýük teplowozy bilen...

17-09-2022 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz konteýner gatnawlary babatda dörttaraplaýyn şertnamany teklip etdi

Samarkant şäherinde geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitiniň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Prezidenti Si Szinpin bilen geçirilen...

16-09-2022 Habarlar

BAE-de türkmen wekiliýeti ulag ulgamyndaky gatnaşyklary maslahatlaşdy

14 — 16-njy sentýabr aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň degişli düzümleriniň...

15-09-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana sapary başlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Samarkant şäherinde geçirilýän Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdaky mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin şu gün irden Özbegistan...

15-09-2022 Habarlar

Bildiriş

14-09-2022 Habarlar

Daşoguzda ýolagçy awtoulag terminalynyň gurluşygy jemleýji tapgyrda alnyp barylýar

Daşoguz şäherinde gurulýan täze ýolagçy awtoulag terminalynyň gurluşyk işleri jemleýji tapgyra gadam basýar.

13-09-2022 Habarlar

Diýarymyzda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk çäreleri dowam edýär

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýol hereketiniň kadalaryny giňden wagyz etmek maksady bilen geçirilýän «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» biraýlygyň çäklerinde çäreler...

12-09-2022 Habarlar

Aşgabatda ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi guralar

Türkmen paýtagtynda Ýurt Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda — 20-21-nji sentýabr aralygynda ýurduň ykdysady üstünlikleriniň, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda gazanylan häzirki zaman...