Habarlar

02-11-2022 Habarlar

Matwiýenko türkmen kärdeşinden tumar sowgat aldy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow russiýaly kärdeşi Walentina Matwiýenko türkmen zenanlarynyň däp bolan şaý-sepleriniň birini — tumary sowgat berdi.

01-11-2022 Habarlar

Türkmenistan milli manadyň döredilmeginiň 29 ýyllygyny belledi

1-nji noýabrda Türkmenistan milli pul birliginiň — manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 29 ýyllygyny belledi. Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi Prezident Serdar Berdimuhamedowyň bank ulgamynyň...

31-10-2022 Habarlar

Türkmenistan gümrük edaralarynyň işini sanlaşdyrýar

Awtomobil ulaglary boýunça halkara birleşigi (IRU) eTIR halkara gümrük sanly ulgamyny ornaşdyrmakda Türkmenistana ýardam berýär....

29-10-2022 Habarlar

Türkmenistan «Demirgazyk ― Günorta» geçelgesiniň möhüm bölegine öwrülýär

«RŽD Logistika» kompaniýasy Türkmenistanyň üsti bilen «Demirgazyk — Günorta» gury ýer geçelgesiniň gündogar şahasy boýunça ilkinji konteýnerlerini daşap başlady.

28-10-2022 Habarlar

Özbegistanda Merkezi Aziýada ulag we logistika ulgamlaryny ösdürmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy

26-njy we 27-nji oktýabr günlerinde Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Iş toparynyň (SPEKA) Merkezi Aziýa sebitinde ulag we logistika aragatnaşygyny ösdürmek boýunça...

27-10-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Astrahandaky konsuly sebitiň daşary gatnaşyklar ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň logistika merkezini döretmek, Türkmenbaşy we Olýa portlarynyň arasynda gämi gatnaw ugurlaryny açmak, söwdanyň mukdaryny ýokarlandyrmak, gämi gurluşygy pudagyndaky hyzmatdaşlygy mundan...

27-10-2022 Habarlar

Bildiriş

Ýurdumyzda daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegleri bilen ýük daşamagy düzgünleşdirmek we ulaglar ulgamynyň halkara gatnawlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak...

26-10-2022 Habarlar

Türkmenistan Moskwadan Pars aýlagyna ýükleri 15 günde eltýän taslamanyň jümmüşinde

Russiýanyň demir ýollary Demirgazyk ― Günorta halkara üstaşyr geçiriş ulgamy boýunça yzygiderli ýük daşamak hyzmatyny ýola goýdy.

25-10-2022 Habarlar

Türkmenistan bilen Rumyniýa «Hazar deňzi ― Gara deňiz» taslamasyny durmuşa geçirmegiň ýolunda

Rumyniýanyň Transport we infrastruktura ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Annaýew «Hazar deňzi ― Gara deňiz» halkara üstaşyr we ulag ýoly boýunça iş...

24-10-2022 Habarlar

Türkmenistanda «TIR-EPD» ulgamyny «ASYCUDA World» awtomatlaşdyrylan gümrük maglumatlary ulgamy bilen birleşdirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy «TIR-EPD» ulgamyny «ASYCUDA World» awtomatlaşdyrylan gümrük maglumatlary ulgamy bilen birleşdirdi.

22-10-2022 Habarlar

Türkmenistan Russiýa bilen demirýol babatynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Russiýanyň demirýollary (RŽD) AGPJ-niň Baş direktory Oleg Belozerow Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça...

21-10-2022 Habarlar

Täjigistan ― Özbegistan ― Türkmenistan ― Eýran ― Türkiýe ugry boýunça ilkinji ýük otlusy ýola düşdi

Täjigistan ― Özbegistan ― Türkmenistan ― Eýran ― Türkiýe ugry boýunça ilkinji ýük otlusynyň ugradylyş dabarasyna ýokarda agzalan ýurtlaryň wekiliýetleri, ulag-logistika kompaniýalarynyň wekilleri...

20-10-2022 Habarlar

Täze Hytaý ― Türkiýe ugrunyň taslamasy Türkmenistanyň üsti bilen geçer

Türkmenistan Hytaýdan Türkiýä çenli uzajak täze ýük geçiriş taslamasynyň merkezinde bolar. Bu barada logistika boýunça geçirilen ýörite maslahatdan soň habar berildi ― diýip, «MIR 24» ýazýar....

18-10-2022 Habarlar

Özbegistanyň Prezidenti Türkmenistanda resmi saparda bolar

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew 20-21-nji oktýabrda Türkmenistanda resmi saparda bolar.

15-10-2022 Habarlar

Türkmenistan Russiýadan Merkezi Aziýanyň üsti bilen geçýän ulag geçelgesiniň işjeňleşdirilmegini goldaýar

Türkmenistan Russiýadan Merkezi Aziýanyň üsti bilen Hindistanyň deňiz portlaryna çenli bolan ulag geçelgesini işjeňleşdirmäge taýýardygyny beýan etdi.

13-10-2022 Habarlar

Eýran sebite 50 million tonnalyk üstaşyr ýük gatnawlaryny çeker

Geçen 6 aýyň dowamynda Russiýanyň demirgazyk-gündogaryndan ugrap, Gazagystanyň hem-de Türkmenistanyň çäginden geçen bäş sany tranzit ýük otlulary 4000 kilometr geçip, Sarahs serhet geçelgesi arkaly...

11-10-2022 Habarlar

Şu ýylyň dokuz aýynda ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumynyň işleriniň netijeleri

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 10-njy oktýabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ulag-aragatnaşyk toplumynyň şu ýylyň üç çärýeginde alyp baran işleriniň...

08-10-2022 Habarlar

Türkmenistan ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär

II Hazar ykdysady forumynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H. Geldimyradow tarapyndan Hazarýaka döwletleriniň ulag-aragatnaşyk ulgamynda päsgelçilikleri ýüze çykarmak işlerini...

06-10-2022 Habarlar

Türkmenistanyň wekiliýeti Moskwadaky II Hazar ykdysady forumyna gatnaşýar

Şu gün Moskwadaky  «Skolkowo» tehnoparkynda II Hazar ykdysady forumy öz işine başlady. Oňa Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar. 

05-10-2022 Habarlar

Ýaponiýadan Türkmenistana getirilýän tehnikalaryň bahasy 560 million dollara deňdir

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň bellemegine görä, Ýaponiýadan Türkmenistana getirilýän tehnikalaryň bahasy ABŞ-nyň 560 million dollaryna deňdir.