Habarlar

09-06-2023 Habarlar

Ýaponiýa Türkmenistan bilen ulag ýollaryny diwersifikasiýalaşdyrmakda hyzmatdaşlyk eder

Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň durnukly ösmegi üçin Ýaponiýanyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýändigi bellendi.

08-06-2023 Habarlar

«Türkmenhowaýollary» haj parzyny berjaý etjek zyýaratçylar üçin 8 sany ýolagçy gatnawlary gurnaýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentligi 2023-nji ýylda ildeşlerimiziň Mukaddes Gurban aýynda Saud Arabystany Patyşalygyna haj...

07-06-2023 Habarlar

Türkmenistan bilen Gruziýa ulag we energetika pudaklary boýunça hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek isleýär

Energetika we ulag pudaklary iki ýurduň arasynda möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi. Toparyň agzalary Türkmenistan bilen Gruziýanyň ulag we energetika pudagynda özara netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de...

07-06-2023 Habarlar

Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesi boýunça demir ýol ýük gatnawy 5 aýda 4 million tonna çenli ýokarlandy

Russiýa Federasiýasynyň wise-premýeri Alekseý Owerçukyň pikiriçe, şu ýyl Gündogar ugurdaky ýük gatnawy 1 million tonnadan geçer.

06-06-2023 Habarlar

«Halkara awtomenzil – Awaza» ugry boýunça şäherara awtobus gatnawy ýola goýulýar

2023-nji ýylyň 11-nji iýunyndan başlap, «Halkara awtomenzil – Awaza» ugry boýunça şäherara awtobus gatnawynyň ýola goýulýar.

05-06-2023 Habarlar

Türkmen-özbek gümrük nokatlarynyň arasynda «sanly TIR» ulgamy synagdan geçirildi

Ýükleriň gümrük serhedinden geçirilmeginde iki ýurduň hem gümrük edaralary sanly üstaşyr kepilliklerini üstünlikli durmuşa geçirdi.

04-06-2023 Habarlar

Gahryman Arkadagymyz Arkadag şäherinde ulanyljak elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy

Şäheriň häkimi Ş.Durdylyýew Milli Liderimizden ýurdumyza getirilen döwrebap elektromobili ilkinji bolup synagdan geçirip bermegini haýyş etdi. Milli Liderimiz elektromobili herekete girizip, Akhan şaýoluna...

02-06-2023 Habarlar

Awtoulag sürüjileriň arasynda geçirilen bäsleşigiň jemi jemlendi

Oňa Aşgabatdaky awtoulag kärhanasynyň, «Ahalawtoulag», «Daşoguzawtoulag,» «Lebapawtoulag» hem-de «Maryawtoulag» önümçilik birleşikleriniň, Balkan awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň ezber...

27-05-2023 Habarlar

Latwiýada ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

12 — 16-njy iýun aralygynda Latwiýa Respublikasynda geçiriljek Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

26-05-2023 Habarlar

Bütindünýä durnukly ulag gününiň yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

Oňa «Ahalawtoulag» önümçilik birleşiginiň hem-de «Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň zähmetkeş hünärmenleri gatnaşdylar.

25-05-2023 Habarlar

Sürüjiler bäsleşdiler

Ýolagçy we ýük awtoulaglarynyň sürüjileri ýol hereketiniň düzgünlerine, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk düzgünlerine, awtoulagyň gurluşyna, ilkinji lukmançylyk kömegine, syýasy taýýarlyk...

23-05-2023 Habarlar

Türkmenistan we Owganystan üstaşyr ýük daşamakda hyzmatdaşlygy ösdürmegi ara alyp maslahatlaşdylar

Duşuşykda Türkmenistandan eksport edilýän nebit we gaz önümlerini Owganystanyň çäginden üstaşyr daşamaklygy ösdürmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

20-05-2023 Habarlar

«Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» atly hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi

Iki ugur boýunça guralan bu bäsleşige ýolagçy we ýük awtoulaglarynyň sürüjileri gatnaşyp, olar awtoulaglaryň gurluşy we olara hyzmat edilişi, ýol hereketiniň düzgünleri boýunça bellenilen şertleri...

19-05-2023 Habarlar

Türkmen wekiliýeti «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2023» XIV halkara ykdysady forumyna gatnaşdy

18-19-njy maýda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçirilen «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2023» XIV halkara ykdysady forumy dürli döwletlerden wekilleri bir ýere...

15-05-2023 Habarlar

Aşgabatda täze taksi sargyt hyzmaty — «Ynamly taksi» işläp başlady

Taksini 0656 gysga belgä jaň edip ýa-da «Ynamly taksi» mobil goşundysy arkaly sargyt edip bolýar.

15-05-2023 Habarlar

2023-nji ýylda galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bilen şertnama baglaşmak esasynda ýygnalan bugdaý hasylynyň meýdanlardan kabul ediş...

14-05-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew şu ýylyň 3-4-nji maýynda Aşgabatda geçirilen “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we...

11-05-2023 Habarlar

Ýerewanda ulag-üstaşyr infrastrukturasynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

10-njy maýda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky ilçisi M.Aýazow Ermenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýerine ýetiriji direktory A.Aleksanýan bilen duşuşdy.