Habarlar

05-07-2023 Habarlar

«Ýüpek ýoly» halkara rallisi başlanýar

Ertir — 6-njy iýulda Tatarystanyň Müňýyllyk meýdanynda ralliniň açylyş dabarasy geçiriler.

05-07-2023 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz ŞHG-niň sammitinde yklymara we sebit üstaşyr ulag geçelgelerini döretmegi hem-de ösdürmegi teklip etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisine gatnaşdy

04-07-2023 Habarlar

Türkmenbaşydaky Awtoulag kärhanasy «Taksi hyzmatyndan» peýdalanmaga çagyrýar

Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary şeýle hem, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna myhmanlary «Taksi hyzmaty» amatly taksi hyzmatyndan peýdalanyp bilerler

03-07-2023 Habarlar

Arkadag şäherinde «Arkadag şäheri – «akylly» we «ýaşyl» tehnologiýalar şäheri» atly halkara maslahat geçirildi

2-nji iýunda Arkadag şäheriniň Döwletmämmet Azady adyndaky kitaphanasynyň mejlisler zalynda «Arkadag şäheri — «akylly» we «ýaşyl» tehnologiýalar şäheri» atly halkara maslahat geçirildi. Arkadag...

01-07-2023 Habarlar

Arkadag şäherinde geçirilen halkara forumda ulag ulgamynyň ösüşleri maslahatlaşyldy

30-njy iýunda Arkadag şäheriniň «Märkaw» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda geçirilen «Akylly» şäher Arkadag» atly halkara maýa goýum forumynda ulag we logistika ulgamy beýleki ulgamlar bilen bir hatarda...

29-06-2023 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň işgärleri Arkadag şäheriniň açylyşy mynasybetli dabaraly ýörişe gatnaşdylar

Münberiň öňünden ulag-kommunikasiýa toplumynyň — «Türkmenawtoulaglary», «Türkmendeňizderýaýollary», «Türkmendemirýollary», «Türkmenhowaýollary», «Türkmenaragatnaşyk»...

29-06-2023 Habarlar

Döwlet ähmiýetli şäherde intellektual ulag ulgamy ornaşdyryldy

Arkadag şäheriniň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna ekologik ülňülere laýyk gelýän hem-de sanly tehnologiýalar esasynda işleýän şäher ulaglary hyzmat eder

29-06-2023 Habarlar

Şu gün Arkadag şäheri açylýar

Şu gün ýurdumyzda sabyrsyzlyk bilen garaşylan taryhy waka — Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasy bolýar.

27-06-2023 Habarlar

Türkmen ekipažlary «Ýüpek ýoly — 2023» halkara ýaryşyna gatnaşar

5-nji iýulda «Ýüpek ýoly — 2023» halkara rallisi badalga alar. Oňa gatnaşyjy toparlar 5 müň kilometrden gowrak ýola çykmazdan ozal tehniki barlaglardan geçerler. Ralli 15-nji iýulda Kremlinde tamamlanar.

27-06-2023 Habarlar

Hytaý bilen Gazagystanyň arasynda täze ulag ýoly işe girizildi

Nobatdaky gatnaw ulag gümrük paçlarynyň tölenmegini kepillendirýän halkara üstaşyr ulgamy boýunça amala aşyryldy.

23-06-2023 Habarlar

Türkmenistanyň ulag-logistika ulgamy Pekinde mahabatlandyryldy

21-nji iýunda Pekin şäherinde Türkmenistanyň ulag-logistika ulgamyny mahabatlandyryş ýöriteleşdirilen çäresi geçirildi. Onuň çäklerinde Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky ilçisi bilen...

22-06-2023 Habarlar

Türkmenistan —Ermenistan: ulag-logistika meselelerine seredildi

21-nji iýunda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Aýazow Ermenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýerine ýetiriji direktory Andranik Aleksanýan hem-de bu...

21-06-2023 Habarlar

Paromlar wagonlarda we ýük awtoulaglarynda on müňlerçe tonna ýük daşadylar

2023-nji ýylyň ýanwar — maý aýlary aralygynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýük terminaly Bakuwdan gelýän 213 gämini kabul etdi

21-06-2023 Habarlar

Özbegistan — Türkmenistan — Eýran multimodal ulag geçelgesini ösdürmek barada ylalaşyk gazanyldy

Özbegistanyň we Eýranyň ulag ulgamlarynyň ýolbaşçylary eýran-özbek logistika merkezini döretmek, şeýle hem özbek telekeçileriniň gatnaşmagynda Eýranyň Çabahar we Bendar-Abbas portlarynda terminallary...

17-06-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäherine täze ulaglary sowgat berdi

16-njy iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäherinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi

16-06-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi: 28-29-30-njy iýunda Gurban baýramy belleniler

Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralara, kärhanalara we guramalara degişli Permanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek tabşyryldy

16-06-2023 Habarlar

Türkmen zyýaratçylary haj parzyny berjaý etmek üçin Saud Arabystany Patyşalygyna ugradylar

15-nji iýunda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen türkmen zyýaratçylarynyň ilkinji tapgyry...

12-06-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti zyýaratçylary Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek hakynda Buýruga gol çekdi

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentligine zyýaratçylary Saud Arabystany Patyşalygyna eltmek we yzyna getirmek üçin agentligiň öz...

12-06-2023 Habarlar

Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýalar toplumynda ýanwar — maý aýlarynda gazanylan ösüşler

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada...

10-06-2023 Habarlar

Türkmenistan Ýewropa — Kawkaz — Aziýa ulag geçelgesine goşulmak boýunça işler geçirýär

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen ýurdumyza sapar bilen gelen Wengriýanyň Hökümetiniň Başlygy Wiktor Orbanyň arasynda geçirilen duşuşyklarda iki ýurduň ulag ulgamy hem hyzmatdaşlygyň...