Habarlar

26-01-2023 Habarlar

Rus kompaniýasy Türkmenistandan deňiz arkaly ýükleri daşamaga gyzyklanma bildirýär

Russiýanyň iň gadymy ulag we logistika kompaniýalarynyň biri türkmen portlary bilen gämi gatnaw gullugynyň döredilmegine gatnaşmaga taýyn

25-01-2023 Habarlar

Türkmenistan 2023-nji ýylda-da Owganystanyň demirgazyk welaýatlaryny elektrik energiýasy bilen üpjün eder

Aşgabatda «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy we Owganystanyň «Da Afghanistan Breshna Sherkat» (DABS) milli elektrik kompaniýasy 2023-nji ýylda türkmen elektrik energiýasynyň...

24-01-2023 Habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmen halkynyň Milli Lideri» diýlip yglan edildi

Türkmenistanyň Gahrymany, Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow kanun esasynda «Türkmen halkynyň Milli Lideri» diýlip ykrar edildi.

23-01-2023 Habarlar

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda saparda boldy

16 — 21-nji ýanwar aralygynda Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň Halkara ýol ulaglarynyň ýük daşamalary we üstaşyr ulgamlar boýunça departamentiniň direktory hem-de bu departamentiň geňeşçisi...

22-01-2023 Habarlar

Owgan ýük awtoulag düzümi Türkmenistanyň üstünden geçer

Owganystan guryýer arkaly ilkinji eksport harytlaryny Türkiýä iberdi.

21-01-2023 Habarlar

Russiýa we Türkmenistan Hazaryň ugry boýunça awtomobil ýoluny gurmagy maslahatlaşýar

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin Russiýa bilen Türkmenistanyň Hazar deňziniň gündogar kenarýakasynda awtomobil ýoluny gurmak taslamasyny durmuşa geçirip biljekdigi barada...

20-01-2023 Habarlar

«KamAZ» elektrobuslarynyň 2-sini Türkmenistana synag etmek üçin iberdi

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň «KamAZ» kompaniýasy özüniň öndüren elektrobuslarynyň 2-sini Türkmenistana synag etmek üçin iberdi. Bu barada «KamAZ» kompaniýasynyň baş direktory...

20-01-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahaty mynasybetli awtobuslara ýazgylar ýazyldy

Paýtagtymyz Aşgabatda ýakyn günlerde geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahaty mynasybetli şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslaryna bu çäre bilen...

19-01-2023 Habarlar

Tegelek stolda türkmen-rus ulag-logistika hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

19-njy ýanwarda, günüň ikinji ýarymynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň we Russiýanyň ulag-logistika toplumlarynyň özara hyzmatdaşlyk ugurlary we...

19-01-2023 Habarlar

Türkmenistanyň lokomotiw düzümi döwrebaplaşdyrylýar

Türkmenistan möhüm halkara ulag-üstaşyr ugurlaryň merkezinde ýerleşmek bilen, ulag ulgamynda özara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýär. Halkara ýük geçirilişinde uly ähmiýete eýe...

19-01-2023 Habarlar

Halkara awtomobil ulaglary birleşiginiň wekilleri «Artyk» gümrük nokadyna baryp gördüler

Halkara awtomobil ulaglary birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda saparda bolýarlar. Saparyň barşynda wekiliýet düzümi ýurdumyzyň degişli ulag edaralarynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirýärler. Bu...

19-01-2023 Habarlar

Türkmenistan e-CMR ulgamyna goşuldy

Türkmenistan we Azerbaýjan kagyz serişdelerini ulanmazdan ýük daşamalaryny amala aşyrmak we olaryň deňize çykalgasy bolmadyk ýurtlardan deňize çykalgasy bolan ýurtlara daşalmagyny güýçlendirmek maksady...

18-01-2023 Habarlar

Türkmenabatda owganystanly demirýolçular hünärini kämilleşdirýärler

Şu günler Türkmenabat şäherinde Owganystanyň Demir ýol müdirliginiň 14 hünärmeni tejribelik geçýär.

17-01-2023 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi awtoulag dolandyrmagy öwrenmäge taýýarlyk...

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi we onuň welaýatlardaky şahamçalary isleg bildirýänleri awtoulag dolandyrmagy öwrenmäge taýýarlyk okuwlaryna çagyrýar.

17-01-2023 Habarlar

4 ýurduň wekilleri Hazarda yzygiderli gämi gatnawlaryny ýola goýmagy ara alyp maslahatlaşýarlar

Şu gün — 17-nji ýanwarda Astrahan şäherinde Türkmenistanyň, Russiýanyň, Özbegistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Hazar deňzinde yzygiderli ýük gämi gatnawlaryny ýola goýmak...

17-01-2023 Habarlar

Türkmenistan BMG-niň elektron ýol kitapçalary boýunça protokolyna goşular

Türkmenistan we Azerbaýjan BMG-niň Awtomobil ulaglary arkaly halkara ýük daşamak şertnamasy boýunça Konwensiýasynyň (CMR) elektron ýol kitapçalary boýunça protokolyna goşular. Bu barada Halkara awtomobil...

16-01-2023 Habarlar

Türkmenistanda B-92 kysymly awiabenzin öndürilip başlandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçen hepdäniň anna güni geçirilen mejlisinde wise-premýer Ş.Abdrahmanow hasabatynyň çäklerinde «Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti...

14-01-2023 Habarlar

Halkara üstaşyr ýük geçirilişi 2,5 esse ýokarlandy

Geçen 2022-nji ýylda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty arkaly halkara üstaşyr ýük geçirilişi 2021-nji ýyldakydan 2,5 esse ýokarlandy.

13-01-2023 Habarlar

Türkmenistanda çaga welosipedleriniň önümçiligi ýola goýlar

Ýakyn geljekde «Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýeti çagalar üçin tigirleriň hem-de polipropilenden oturgyçlaryň önümçiligini ýola goýmagy nazarda tutýar.

12-01-2023 Habarlar

Ýurdumyzyň gümrük nokatlarynda «Ýaşyl geçelgeler» döredildi

2022-nji ýylda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy hereket edýän «ASYCUDA World» utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň üstaşyr modulyny «TIR-EPD» maglumat ulgamy bilen utgaşdyryp, işe girizdi. Şeýle...