Habarlar

07-12-2022 Habarlar

Türkmenistan Koreýa Respublikasyndan ýolagçy awtoulaglaryny satyn alma möçberini artdyrar

Ýakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasyna amala aşyran iş sapary döwründe koreý awtomobil tehnikasyny satyn alma möçberini artdyrmaga...

07-12-2022 Habarlar

Işewürlik maslahatynda ulag-aragatnaşyk meselesine hem garaldy

5-nji dekabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki tarapyň wekilleri gatnaşyp, işewürligiň sazlaşykly ýola goýulmagy bilen bagly meselelere...

28-11-2022 Habarlar

Daşoguz welaýatyna syýahat otlusy guraldy

Aşgabadyň demir ýol menzilinden Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we hususy kompaniýalar tarapyndan guralan zyýarat otlusy ýola düşdi.

27-11-2022 Habarlar

Türkmenistanda şanly seneler mynasybetli haryt bolçulygyny döretmäge aýratyn üns berilýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçen hepdäniň anna gününde geçirilen mejlisinde wise-premýer B.Atdaýew döwlet Baştutanyna Halkara Bitaraplyk güni we Täze ýyl baýramy mynasybetli, ýurtda...

26-11-2022 Habarlar

Azerbaýjan Türkmenistanyň üstaşyr geçiriş mümkinçiliklerine ýardam berýär

Azerbaýjanyň Alýat deňiz portunda Türkmenistandan we onuň deňiz portundan iberilýän ýükler üçin aýratyn ýer bölünip berildi.

25-11-2022 Habarlar

Awaza geljek daşary ýurtly myhmanlara ýeňilleşdirilen wizalar resmileşdiriler

Daşary ýurtly syýahatçylary özüne çekmek üçin Türkmenistan Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýeňilleşdirilen wiza düzgünini girizmegi meýilleşdirýär.

23-11-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistan ― BAE işewürlik maslahatyna gatnaşdy

Birleşen Arap Emirliklerinde resmi saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabi şäherindäki «St.Regis Abu Dhabi» myhmanhanasynda geçirilen Türkmenistan — BAE işewürlik...

22-11-2022 Habarlar

Türkmenistan ýükleri öz üstünden geçirmek mümkinçiligini giňeltdi

Türkmenistan halkara derejesinde ýük daşamak üçin açyk barlag nokatlarynyň sanawyny giňeltdi. Indi özbek ýük awtoulaglary Özbegistan bilen Türkmenistanyň serhedinden üç barlag nokadyndan we Türkmenistan...

21-11-2022 Habarlar

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň sammiti geçiriler

Ýakyn geljekde Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň bilelikdäki sammitiniň geçirilmegine garaşylýar.

19-11-2022 Habarlar

Türkmenistanda gämi petekleriniň onlaýn satuwy ýola goýuldy

«Deňiz söwda floty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenbaşy ― Gyzylsuw aralygynda gatnaýan ýolagçy gämileri üçin petekleriň onlaýn satuwyny ýola goýdy.

17-11-2022 Habarlar

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygy boldy

15-nji noýabrda paýtagtymyz Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygy boldy.

16-11-2022 Habarlar

Aşgabat — Serhetabat ugry boýunça demir ýol gatnawy ýola goýuldy

Indi demir ýol ýolagçy gatnawlary Aşgabat — Serhetabat (Mary welaýaty) ugry boýunça ýola goýup başlandy.

15-11-2022 Habarlar

Aşgabada täze teplowozlaryň 5-si gelip gowuşdy

Türkmenistana, Russiýa Federasiýasynyň «Brýansk maşyngurluşyk zawody» dolandyryş kärhanasy paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşylan şertnama laýyklykda, ýük otlularynyň 5 sany täze teplowozy gelip...

14-11-2022 Habarlar

Noýabrda Türkmenistana Germaniýanyň maşyngurluşykçylar Bileleşiginiň wekiliýeti geler

21 — 26-njy noýabr aralygynda Germaniýanyň maşyngurluşykçylar Bileleşiginiň söwda wekiliýeti (VDMA) Türkmenistana geler.

12-11-2022 Habarlar

Aragatnaşyk operatoryndan belgileýiş resursynyň alnandygy üçin ýygym almagyň Tertibi we möçberi tassyklanyldy

11-nji noýabrda döwlet Baştutatymyz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi.

10-11-2022 Habarlar

Aşgabatda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli maslahatlar we forumlar geçiriler

Her ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanda giňden bellenilip geçilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabat şäherinde 9 — 11-nji dekabr aralygynda birnäçe mowzuklaýyn çäreleri geçirmek...

09-11-2022 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» «Türkmentel ― 2022»-ä gatnaşar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi 10 ― 11-nji noýabr günlerinde Aşgabat şäherinde geçiriljek Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel –...

07-11-2022 Habarlar

Türkmenistanda ählihalk bag ekişlik çäresi geçirildi

5-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabatdaky Magtymguly Pyragynyň täze gurulýan beýik ýadygärliginiň ýanynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň güýzki...

04-11-2022 Habarlar

Türkmenistanyň, Russiýanyň we Gazagystanyň kompaniýalary ulag-üstaşyr geçiriş hyzmatlary boýunça Ähtnama baglaşdylar

«Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, Russiýanyň «RŽD Logistika» we Gazagystanyň «KTZ Express» kompaniýalary tarapyndan bilelikdäki demir ýol hyzmatyny...

03-11-2022 Habarlar

Bildiriş

Bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, 2022-nji ýylyň 7-nji noýabryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portundan, Artyk, Sarahs, Garabogaz, Altyn asyr, Daşoguz, Köneürgenç, Farap, Ymamnazar we Serhetabat...