Habarlar

25-12-2022 Habarlar

Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň ikinji tapgyryna ak pata berdi

24-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy hem-de bu ýerde degişli ýolbaşçylaryň...

25-12-2022 Habarlar

Hormatly ýolagçylar!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy tarapyndan 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň...

23-12-2022 Habarlar

Türkmenistana «Komatsu» tehnikalarynyň täze tapgyry gelip başlady

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen Ýaponiýanyň «Itochu Corporation» kompaniýasynyň arasynda baglaşylan degişli Ylalaşyga laýyklykda, Türkmenistana nobatdaky tapgyrda «Komatsu»...

22-12-2022 Habarlar

Türkmenistanda elektrikli jemgyýetçilik ulaglary ilkinji gezek Arkadag şäherinde ulanylyp başlanar

21-nji dekabrda geçirilen Hökümetiň göçme mejlisinde«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň başlygynyň orunbasary G.Çaryýew döwlet Baştutanyna Ahal welaýatynyň Arkadag şäherinde ekologik taýdan arassa...

21-12-2022 Habarlar

Türkmenistanda mobil aragatnaşyk hyzmatlary kämilleşdiriler

«Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti indi ýigrimi ýyla golaý wagt bäri Türkmenistanyň ýaşaýjylaryny mobil aragatnaşyk we internet hyzmatlary bilen üpjün edip gelýär.

20-12-2022 Habarlar

Türkmenistan Moskwadan Pars aýlagyna ýükleri 15 günde eltýän taslamanyň jümmüşinde

Russiýanyň demir ýollary Demirgazyk ― Günorta halkara üstaşyr geçiriş ulgamy boýunça yzygiderli ýük daşamak hyzmatyny ýola goýdy.

19-12-2022 Habarlar

Özbegistan Türkmenistanyň üsti bilen Ýewropa bazaryna çykýar

Özbegistan Orta üstaşyr geçelgesi (Hazar deňziniň üsti bilen halkara ulag ugry) arkaly Ýewropa ilkinji ýükli konteýnerlerini ugratdy.

18-12-2022 Habarlar

Türkmenistanda 10 günlük çäre ― ilat ýazuwy geçirilýär

Türkmenistanda 17-nji dekabrdan bäri Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Karary bilen, ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy dowam edýär.

17-12-2022 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça 129,8 göterim degişli işler durmuşa geçirildi

16-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda wise-premýerleriň, welaýatlaryň häkimleriniň hem-de Aşgabat...

16-12-2022 Habarlar

Astrahanda Türkmenistanyň logistika merkezi dörediler

Ýakyn iki ýylyň dowamynda Astrahan sebitindäki kenarýaka erkin ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezi dörediler.

15-12-2022 Habarlar

Türkmen kompaniýalary Alýat erkin ykdysady zolagyndan peýdalanmaga çagyrylýar

Geçen ýyl Hazar deňziniň azerbaýjan kenarynda Alýat erkin ykdysady zolagynyň düýbi tutuldy. Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew Awazada bolan üçtaraplaýyn sammitiň dowamynda bu erkin ykdysady...

14-12-2022 Habarlar

Awaza sammitinde 5 resminama gol çekildi

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky Kongresler merkezinde Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň birinji sammiti geçirildi.

14-12-2022 Habarlar

Üç döwletiň arasynda ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmek barada Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi

Şu gün — 14-nji dekabrda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň birinji sammitiniň barşynda doganlyk...

13-12-2022 Habarlar

Awazada Türkmenistan ― Azerbaýjan ― Türkiýe gepleşikleri geçirildi

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň degişli ulgamlarynyň ýolbaşçylary dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugurlarynyň biri bolan...

13-12-2022 Habarlar

Ulag-üstaşyr geçelgesi boýunça türkmen-gyrgyz gepleşikleri geçirildi

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň başlygy Annadurdy Kösäýew ýakynda Gyrgyzystanyň ulag we aragatnaşyk ministri Tilek Tekebaýew bilen gepleşikleri geçirdi.

11-12-2022 Habarlar

Türkmenistanda AI-98 görnüşli benzin öndürilip başlandy

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda ýokary oktanly AI-98 awtomobil benzininiň senagat taýdan çykarylyşy özleşdirildi.

10-12-2022 Habarlar

Türkmenistanda benzin dünýä derejesinde iň arzan bahalardan ýetirilýär

Amerikanyň «Global Petrol Prices» analitik neşiriniň getirip çykarýan maglumatlaryna görä, 2022-nji ýylyň 5-nji dekabrynyň ýagdaýyna laýyklykda Türkmenistan dünýä ýüzünde 95 oktan belgili benziniň...

08-12-2022 Habarlar

«Huseýn Jawid» ýük gämisi Azerbaýjandan Türkmenistana ýüzüşe ugradyldy

Degişli bejeriş işleri tamamlanyp, gämi barlaglaryndan üstünlikli geçirilen «Huseýn Jawid» ýük gämisi gaýtadan işe girizildi hem-de Türkmenistana tarap ýüzüşe ugradyldy.

07-12-2022 Habarlar

Türkmenistan we Gyrgyz Respublikasy täze multimodal ulag geçelgesini döretmäge gyzyklanma bildirýärler

1 — 3-nji dekabrda Gyrgyz Respublikasynyň ulag we kommunikasiýa ministri Tilek Tekebaýew iş sapary bilen ýurdumyzda bolup, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň...

07-12-2022 Habarlar

Ulag boýunça bilelikdäki topar dörediler

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda ulag boýunça bilelikdäki topar dörediler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentliginiň baş direktory M.Çakyýew golaýda...