Habarlar

11-05-2023 Habarlar

Ýerewanda ulag-üstaşyr infrastrukturasynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

10-njy maýda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky ilçisi M.Aýazow Ermenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýerine ýetiriji direktory A.Aleksanýan bilen duşuşdy.

11-05-2023 Habarlar

Türkmenistanyň we Täjigistanyň arasynda ulag ulgamy bilen bagly resminamalara gol çekildi

Bu möhüm resminamada iki döwletiň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn derejede köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeň ösdürmäge, halkara guramalarynyň çäklerinde netijeli gatnaşyklary...

10-05-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti döwlet sapary bilen Täjigistana bardy

Şu gün — 10-njy maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Täjigistan Respublikasyna bardy. 

09-05-2023 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkyny Ýeňiş güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ähli halkyny 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy bilen gutlady

04-05-2023 Habarlar

Ulag forumyna gatnaşyjylar Türkmenistanyň üstaşyr ulag kuwwaty bilen tanşarlar

Maslahat we sergi öz işini tamamlandan soňra, oňa gatnaşyjylar üçin Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň ugry we paýtagtymyzyň Halkara howa menzili boýunça gezelençler guralar.

04-05-2023 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň wekilleri daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen duşuşyk geçirdiler

Onda pandemiýadan soňky döwürde ulag we logistika ulgamyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, üstaşyr ulag ugurlarynda özara gatnaşyklaryň täze ugurlary kesgitlenildi.

03-05-2023 Habarlar

Halkara ulag forumynyň birinji gününde möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

Bu halkara çäreler dünýä ýurtlarynyň ençemesinden ulag ulgamynda iş alyp barýan döwlet düzümleriniň, öňdebaryjy kompaniýalaryň wekillerini, bilermenleri netiejli pikir alyşma meýdançasyna jemledi.

03-05-2023 Habarlar

Halkara ulag forumy we sergisi öz işine başlady

Halkara forum Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi we onuň garamagyndaky degişli edaralar bilen bilelikde guralýar.

03-05-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti halkara ulag foruma gatnaşyjylary gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023» atly II halkara maslahatyň we serginiň açylmagy mynasybetli Gutlag iberdi.

02-05-2023 Habarlar

Türkmenistanyň DIM-inde geçirilen duşuşykda halkara ulag-üstaşyr meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

1-nji maýda Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň, şu ýylyň 3-4-nji maýynda geçiriljek “Halkara ulag-üstaşyr...

02-05-2023 Habarlar

Ertir halkara ulag forumy we sergisi öz işine başlaýar

3-4-nji maýda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023» atly halkara maslahat we sergi geçirilýär.

01-05-2023 Habarlar

Daşary ýurtly myhmanlar halkara ulag forumyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelýärler

3-4-nji maýda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023» atly halkara maslahat we sergi geçirilýär.

29-04-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabatda geçiriljek halkara maslahaty ýokary derejede guramagy tabşyrdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň 28-nji aprelde geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewiň  3 ― 4-nji maýda...

28-04-2023 Habarlar

«Dostluk kerweni» atly VI halkara awtoýörişe gatnaşyjylar ýurdumyza geldiler

27-nji aprelde «Dostluk kerweni» atly VI halkara awtoýörişe gatnaşyjylar «Farapawtoýollary» gümrük nokady arkaly ýurdumyza geldiler. Olar güler ýüz bilen garşy alyndy.

28-04-2023 Habarlar

Aşgabatda geçiriljek ITTC-2023-e hasaba alnyşyk tamamlandy

3 ― 4-nji maý günlerinde Aşgabat şäherinde geçiriljek «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyk we ösüş 2023» (ITTC 2023) halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylary hasaba almak işi...

27-04-2023 Habarlar

Türkmen-azerbaýjan garyşyk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 26-njy aprelinde göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we Azerbaýjan...

27-04-2023 Habarlar

Wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi

2023-nji ýylyň 26-njy aprelinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we Gyrgyz Respublikasynyň Ulag we kommunikasiýa...

27-04-2023 Habarlar

Sanly ulgam boýunça bilermenler toparynyň mejlisi geçirilýär

26-27-nji aprelde Gazagystanyň Almaty şäherinde gibrid görnüşinde Demirgazyk hem-de Merkezi Aziýada demir ýol we multimodal ýük daşamalarynda sanly ulgam boýunça bilermenler toparynyň mejlisi geçirilýär.

26-04-2023 Habarlar

Durnukly ulag dostlugy boýunça toparynyň üçünji mejlisiniň senesi kesgitlenildi

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy 10-njy maýda Durnukly ulag dostlugy toparynyň üçünji mejlisine gatnaşar. Bu barada wekilhananyň resmi saýtynda habar...

25-04-2023 Habarlar

Türkmenistan Gyrgyzystan bilen gümrük işleri barada şertnama baglaşar

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan gümrük işleri babatynda döwletara şertnama baglaşmak isleýärler