Habarlar

17-07-2022 Habarlar

Merdan Toýlyýew we Şöhrat Toýlyýew «Ýüpek Ýoly 2022» ýeňijileri

Merdan Toýlyýew we Şöhrat Toýlyýew «Ýüpek Ýoly 2022» ýeňijileri

15-07-2022 Habarlar

Bildiriş

14-07-2022 Habarlar

Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahat geçiriler

18 — 20-nji iýulda Aşgabat şäherinde «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahaty geçiriler. Bu barada «Nebit-gaz» gazetiniň elektron neşirinde habar...

13-07-2022 Habarlar

Gazagystandan Türkiýä Türkmenistanyň çägi boýunça ilkinji ýük otly düzümi ugradyldy

Hytaý Halk Respublikasy bilen Gazagystan Respublikasynyň serhedi bolan Altynköl stansiýasyndan ugran ýük otly düzümi Türkmenistanyň çäginden geçip, Türkiýä tarap ugur aldy. Bu barada «Türkmenistanyň...

12-07-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň...

11-nji iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň arasynda geçirilen telefon...

08-07-2022 Habarlar

Türkmenistanda ýarym ýylyň netijeleri jemlendi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.

06-07-2022 Habarlar

Nýu-Ýork şäherinde «Blokçein tehnologiýalaryny ornaşdyrmak arkaly global üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy...

5-nji iýulda Birleşen Milletler Guramasynyň 2022-nji ýylyň Ýokary derejedäki Syýasy forumynyň çäklerinde «Blokçein tehnologiýalaryny ornaşdyrmak arkaly global üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy...

05-07-2022 Habarlar

Döwlet Baştutanymyz Tailand bilen hyzmatdaşlygyň iki halkyň bähbidine ösdüriljekdigine ynam bildirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Tailandyň Patyşasy Maha Wajiralongkorna we ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Tailand...

04-07-2022 Habarlar

Sanly ulgam arkaly iş maslahatynda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

4-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam...

02-07-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet mejlisini geçirdi

Mejlisde türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagyny döretmek boýunça işleriň Meýilnamasyna hem seredildi. 

01-07-2022 Habarlar

Ýolagçy otlularynyň gatnaw tertibi täzelenýär

Türkmenistanda welaýatlaryň arasyndaky demir ýol gatnawlary gaýtadan dikeldilýär.

29-06-2022 Habarlar

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda Türkmenistanyň paýtagtynda altynjy Hazar sammiti öz işinw başlady diýip, TDH habar berýär.

27-06-2022 Habarlar

BILDIRIŞ

Ulag-logistika boýunça halkara konferensiýa barada

27-06-2022 Habarlar

Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer hem-de welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny...

27-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda...

26-06-2022 Habarlar

2023-nji ýylda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligi Aşgabatda geçiriler

26-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylda Aşgabat şäherinde Medeniýet hepdeligini geçirmek barada Karara gol çekdi.

26-06-2022 Habarlar

BILDIRIŞ

Wagtlaýyn awtobus ugry barada

24-06-2022 Habarlar

Türkmenistan ýer titreme heläkçiligine uçran Owganystana ynsanperwer kömegini iberer

2022-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Mohammad Fazel Saber bilen duşuşygy geçirildi.

22-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara Gutlagy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatynda açylan Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi.

19-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary we Lebap welaýatlaryna toý saparlaryny tamamlap, Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziliniň maslahatlar zalynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme...

17-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Garabogaz köl aýlagynyň üstünden köpri gurmak barada Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň 16-njy iýunda gol çeken Karary bilen