Habarlar

17-01-2023 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi awtoulag dolandyrmagy öwrenmäge taýýarlyk...

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi we onuň welaýatlardaky şahamçalary isleg bildirýänleri awtoulag dolandyrmagy öwrenmäge taýýarlyk okuwlaryna çagyrýar.

17-01-2023 Habarlar

4 ýurduň wekilleri Hazarda yzygiderli gämi gatnawlaryny ýola goýmagy ara alyp maslahatlaşýarlar

Şu gün — 17-nji ýanwarda Astrahan şäherinde Türkmenistanyň, Russiýanyň, Özbegistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Hazar deňzinde yzygiderli ýük gämi gatnawlaryny ýola goýmak...

17-01-2023 Habarlar

Türkmenistan BMG-niň elektron ýol kitapçalary boýunça protokolyna goşular

Türkmenistan we Azerbaýjan BMG-niň Awtomobil ulaglary arkaly halkara ýük daşamak şertnamasy boýunça Konwensiýasynyň (CMR) elektron ýol kitapçalary boýunça protokolyna goşular. Bu barada Halkara awtomobil...

16-01-2023 Habarlar

Türkmenistanda B-92 kysymly awiabenzin öndürilip başlandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçen hepdäniň anna güni geçirilen mejlisinde wise-premýer Ş.Abdrahmanow hasabatynyň çäklerinde «Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti...

14-01-2023 Habarlar

Halkara üstaşyr ýük geçirilişi 2,5 esse ýokarlandy

Geçen 2022-nji ýylda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty arkaly halkara üstaşyr ýük geçirilişi 2021-nji ýyldakydan 2,5 esse ýokarlandy.

13-01-2023 Habarlar

Türkmenistanda çaga welosipedleriniň önümçiligi ýola goýlar

Ýakyn geljekde «Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýeti çagalar üçin tigirleriň hem-de polipropilenden oturgyçlaryň önümçiligini ýola goýmagy nazarda tutýar.

12-01-2023 Habarlar

Ýurdumyzyň gümrük nokatlarynda «Ýaşyl geçelgeler» döredildi

2022-nji ýylda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy hereket edýän «ASYCUDA World» utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň üstaşyr modulyny «TIR-EPD» maglumat ulgamy bilen utgaşdyryp, işe girizdi. Şeýle...

12-01-2023 Habarlar

Soçi bilen Aleksandriýany täze ýolagçy gämi gatnawy birleşdirer

«Astoria Grande» web saýtynda Soçiden (Russiýa) Aleksandriýa (Müsür) aralygyna täze kruiz gämi gatnawynyň ýola goýulýandygy habar berildi.

11-01-2023 Habarlar

Türkmenistan we Astrahan gämi gatnawyny ösdürmegi maslahatlaşdylar

Aşgabatda ýene birnäçe günden geçiriljek türkmen-rus işewürlik forumynyň öň ýanynda, Astrahan sebitiniň daşary gatnaşyklar ministri Wladimir Golowkow bilen Türkmenistanyň Astrahandaky konsuly Nury...

09-01-2023 Habarlar

Türkmenistan Hytaý bilen teplowozlary satyn almak boýunça şertnama baglaşdy

Türkmenistan Hytaý bilen ykdysady gatnaşyklarynyň 31 ýyllyk taryhynyň içinde iň iri şertnamalaryň birine gol çekdi. 

06-01-2023 Habarlar

Türkmenistan bilen Hytaý özara ulag infrastrukturasyny döretmäge taýýar

Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Bilelikdäki beýanyna görä, ýurtlar transport infrastrukturasyny döretmäge taýýar. Pekindäki gepleşiklerden soň, bu resminama Türkmenistanyň Prezidenti Serdar...

06-01-2023 Habarlar

Serdar Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna döwlet sapary başlandy

5-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna döwlet sapary başlandy.

05-01-2023 Habarlar

Täze şäherara awtobus gatnawlary

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi

05-01-2023 Habarlar

«Balkan» ýük gämisi Azerbaýjana ýük daşamak üçin ulanylar

2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap Türkmenistanyň «Deňiz söwda floty» ÝGPJ «Balkan» ýük gämisini Türkmenbaşy — Baku — Türkmenbaşy ugry boýunça ýük konteýnerlerini daşamak üçin ulanar.

03-01-2023 Habarlar

Rus otlusy Türkmenistanyň üsti bilen Hindistana geçer

Kagyz önümleri ýüklenip, Russiýadan Hindistana ugran konteýner otlusy Türkmenistanyň üstünden geçer.

30-12-2022 Habarlar

Täze ýyl baýramy mynasybetli ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlary

Hormatly ildeşler! Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentligi Täze ýyl baýramy mynasybetli ýerine ýetirilýän awtoulag...

29-12-2022 Habarlar

Täze ýyldan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Belgili şahsy möhüriniň täze nusgasy güýje girýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýtynda gullugyň Belgili şahsy möhüriniň täze nusgasynyň 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap güýje girýändigi habar berildi.

28-12-2022 Habarlar

Türkmenistanyň üsti bilen Hindistana ýük düzümi geçer

Russiýa Federasiýasynyň demirgazygynda ýerleşýän Kareliýa Respublikasyndan çaphana kagyzlary ýüklenen otly düzümi «Demirgazyk — Günorta» ulag geçelgesiniň gündogar şahasy arkaly Gazagystanyň,...

28-12-2022 Habarlar

«Arkadag» şäherinde raýatlarymyza hyzmat etjek «JAC E-J7» elektromobiliniň tehniki häsiýetnamasy bilen tanyş boluň!

«Soňky döwürlerde «JAC» kompaniýasy ýeňil we ýük awtomobilleri bilen uly meşhurlyk gazandy. Kompaniýanyň awtomobilleri dünýäniň ähli künjegindäki müşderilerde uly islegden peýdalanýar....

28-12-2022 Habarlar

Türkmenistanda ilat ýazuwy tamamlandy

Türkmenistanda 17 ― 27-nji dekabr aralygynda geçirilen ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy tamamlandy.