Habarlar

Türkmenawtoulaglary agentliginiň habarlary
14 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň prezidenti BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatynda çykyş etdi

Hormatly Başlyk!Hormatly foruma gatnaşyjylar!Ilki bilen, onuň Alyhezreti, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy jenap Si Szinpine hem-de onuň Alyhezreti, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretary jenap Antoniu Guterrişe Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyň işine gatnaşmaga çakylyk üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň!Türkmenistan ulag ulgamynda ysnyşykly we giň halkara hyzmatdaşlyga berk we yzygiderli ygrarlydyr. Hut biziň ýurdumyzyň başlangyjy boýunça, BMG-niň we beýleki köp sanly hyzmatdaşlaryň goldaw bermeginde 2016-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahatyň geçirilendigini bellemek isleýärin. Onuň işiniň barşynda häzirki zaman, hakyky ýagdaýlara we isleglere laýyk gelýän hyzmatdaşlyga çemeleşmeler beýan edildi, geljegi uly meýilnamalar göz öňünde tutuldy, täze mümkinçilikler hödürlenildi, möhüm Jemleýji resminama kabul edildi.Döwlet-hususy hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde ulag ulgamynda köptaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýan Aşgabat çäresine badalga berilmegi birinji ählumumy maslahatyň möhüm ähmiýetli netijeleriniň biri boldy.Şu gün bu forumyň geçirilmeginiň zerurlygy durnukly ählumumy ösüşi üpjün etmegiň möhüm şerti hökmünde ulag meselesi boýunça giň gepleşikleriň şonda binýady goýlan däpleriniň dowamatlylygy we zerurlygy tassyklanylýar.Türkmenistan onuň yzygiderli tarapdary hem-de işjeň gatnaşyjysy bolmak bilen, syýasy derejede, ilkinji nobatda, BMG-de ençeme ýyllaryň dowamynda durnukly ulag ulgamynda möhüm ähmiýetli, çuň manyly we anyk kararnamalaryň başyny başlady.

Dowamyny oka

12 Oktýabr 2021

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentini Türkmenistana döwlet saparyna çagyrdy

Şu gün – 12-nji oktýabrda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) mejlisine gatnaşýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Bu barada akorda.kz. saýtynda habar berilýär

Dowamyny oka

12 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň başlygy ministrleriň Gazagystanda geçirilýän duşuşygyna gatnaşýar

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) Gazagystanda geçirilen mejlisine gatnaşýar. Bu barada akorda.kz habar berýär. Mejlisiň dowamynda gatnaşyjylar howpsuzlyk meselelerini we sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegini, şeýle hem Owganystandaky ýagdaýy, şol sanda gumanitar krizisiň öňüni almak üçin owgan halkyna kömek bermek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.

Dowamyny oka

12 Oktýabr 2021

ARETI-niň başlygy Igor Makarow Hazaryň türkmen bölegini ösdürmek üçin täze teklipleri hödürledi

Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 12-nji oktýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.Işewür türkmen Liderine wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowy hem-de tutuş türkmen halkyny Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady hem-de berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat, ähli başlangyçlarynda uly üstünlikleri arzuw etdi.Igor Makarow işewür gatnaşyklary pugtalandyrmak işinde berýän goldawy hem-de dürli pudaklarda iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmaga döredýän mümkinçilikleri üçin türkmen Liderine hoşallyk bildirip, häzirki döwürde milli ýangyç-energetika toplumynda amala aşyrylýan oňyn özgertmelere ýokary baha berdi.Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow iri kompaniýanyň ýolbaşçysyna gutlag sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň “Açyk gapylar” syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirip, dünýäniň gyzyklanma bildirýän işewür toparlary bilen uzak möhletli we netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ugrunda çykyş edýändigini belledi.Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň, ilkinji nobatda bolsa, ýangyç-energetika toplumynda, gurluşyk hem-de ulag ulgamlarynda ileri tutulýan ugurlar babatda bar bolan kuwwaty we ondan netijeli peýdalanmagyň meýilnamalaryny nazara almak bilen, hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary ara alyp maslahatlaşylan esasy mesele boldy.Işewür tebigy baýlyklaryň ägirt uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň häzirki wagtda energiýa serişdelerini öndürýän döwlet hökmünde dünýäde uly abraýdan peýdalanýandygyny nygtady.

Dowamyny oka

10 Oktýabr 2021

Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Ulag we aragatnaşyk agentliginiň edaralarynyň işiniň ösüş depgini 111,2% barabar

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurduň halk hojalygy toplumynyň dürli pudaklarynda şu ýylyň 9 aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabatlar diňlenilip, ýakyn geljekde ileri tutulmaly ugurlar kesgitlenildi. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" internet saýty habar berýär.

Dowamyny oka

09 Oktýabr 2021

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky gümrük amallary has ýeňilleşer

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna iki günlük resmi saparynyň dowmynda iki ýurduň Prezidentleriniň gatnaşmagynda türkmen-özbek ykdysady forumy guraldy.

Dowamyny oka

09 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary bilen gitdi

Şu gün – 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO-2020» bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşmak maksady bilen, Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary başlandy.

Dowamyny oka

09 Oktýabr 2021

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE amala aşyran saparynyň dowamynda maýa goýumlary we karzlary çekmek baradaky resminamalara gol çekdi 

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerinde türkmen Lideri BAE-nyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasyna gatnaşdy.

Dowamyny oka

08 Oktýabr 2021

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň derman ösümlikleri baradaky ylmy we ensiklopedik işi çap edildi

Hökümetiň 8-nji oktýabrda geçirilen giňişleýin mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramyna gabatlap, «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 13-nji tomuny tamamlandygyny “Watan” habarlar gepleşigi habar berdi.

Dowamyny oka

08 Oktýabr 2021

Aşgabatda geçirilýän halkara lukmançylyk forumy öz işine başlady

Şu gün Aşgabatdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady” atly halkara maslahat öz işine başlady.

Dowamyny oka

07 Oktýabr 2021

Hormatly ýolagçylar 114-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2021-nji ýylyň 7-nji  oktýabryndan 114-nji “Teke bazar – Türkmen döwlet medeniýet instituty” täze açylan ugur boýunça gatnaýan awtobusy Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

Dowamyny oka

06 Oktýabr 2021

Aşgabatda Hatyra güni mynasybetli çäreler geçirildi

Şu gün Aşgabatda Hatyra güni mynasybetli geçirilen çäreleriň çäklerinde 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalary, şeýle-de söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlar ýatlanyldy. 

Dowamyny oka

05 Oktýabr 2021

«Türkmendemirýollary» agentliginde hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitaby bilen tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk ýubileý senesi mynasybetli halkymyza sowgat beren «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa ulaglar we aragatnaşyk toplumynyň hünärmenleri gatnaşdylar. 

Dowamyny oka

03 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň sowallaryna jogap berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň baş direktorynyň birinji orunbasary Mihail Gusmanyň Russiýa bilen gatnaşyklaryň dürli ugurlary baradaky sowallaryna jogap berdi, durmuş ýörelgeleri barada gürrüň berdi, şeýle hem Türkmenistanyň Owganystanyň täze hökümeti bilen hyzmatdaşlyga taýýardygy barada aýtdy.

Dowamyny oka

01 Oktýabr 2021
28 Sentýabr 2021

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň hormatyna guralýan dabaralaryň çäklerinde, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna döwlet sylaglaryny, nobatdaky harby we ýörite atlary dakmak hem-de hünär derejelerini bermek dabarasyna gatnaşdy. Dabaranyň dowamynda hormatly Prezidentimize “Türkmen edermen” medaly hem-de “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly ýubileý medaly gowşuryldy.

Dowamyny oka

28 Sentýabr 2021

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün – 28-nji sentýabrda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu ýerde, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan at çapyşyklar guraldy.

Dowamyny oka

28 Sentýabr 2021

Aşgabatda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi

Şu gün, 27-nji sentýabrda Aşgabadyň günortasynda Köpetdag şaýolunyň ugrunda bina edilen täze Döwlet münberinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň, ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň we daşary ýurtly myhmanlaryň gatnaşmagynda dabaraly harby ýöriş geçirildi.

Dowamyny oka

27 Sentýabr 2021

Aşgabatda Garaşsyzlyk mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi

Şu gün, 27-nji sentýabrda Aşgabadyň günortasynda Köpetdag şaýolunyň ugrunda bina edilen täze Döwlet münberinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň, ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň we daşary ýurtly myhmanlaryň gatnaşmagynda dabaraly harby ýöriş geçirildi.

Dowamyny oka