Habarlar

Türkmenawtoulaglary agentliginiň habarlary
21 Dekabr 2019

“Täze ýyla barýas, ýokary hyzmat bilen”

Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtoulag kärhanalarynyň sürüjileriniň gatnaşmagynda “Täze ýyla barýas, ýokary hyzmat bilen” atly wagyz-maslahaty gecirildi

Dowamyny oka

11 Dekabr 2019

Täze awtobus gatnawlaryny ýola goýuldy

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, ýolagçylara ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen

Dowamyny oka

10 Dekabr 2019

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýeti ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda milli ykdysadyýetiň, şeýle hem aýry-aýry ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň maliýe ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dowamyny oka

10 Dekabr 2019

Türkmenistanyň Mejlisi 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetini kabul etdi

 Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň sekizinji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlar we kadalaşdyryş-hukuk namalary kabul edildi.

Dowamyny oka