Habarlar

02-02-2023 Habarlar

Ulag-logistika kompaniýalary üçin işewürligi ösdürmäge gönükdirilen maksatnama hödürlenýär

ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň we Beýik Britaniýanyň ulag we logistika institutynyň Merkezi Aziýadaky wekilhanalary türkmen ulag-logistika kompaniýalaryny ýörite guraýan okuw we konsalting maksatnamasyna...

02-02-2023 Habarlar

Hindistandan ugradylan ýük Türkmenistanyň üsti bilen Gazagystana eltiler

Hindistanda öndürilen künjiniň uly möçberi konteýnerlerde Eýranyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň demir ýollary arkaly Gazagystanyň Almaty şäherine eltiler.

02-02-2023 Habarlar

Awtoulag akkumulýatorlarynyň ýerli önümçiliginiň depgini artýar

Türkmenistanda daşary ýurtlardan import edilýän önümleriň ornuny tutýan özboluşly önümçilik awtoulaglaryň akkumulýatorlary bolup, bu ugurda häzirki wagtda «Kökçi» hojalyk jemgyýeti isleg...

31-01-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Astrahanadaky logistika merkezini açmak üçin ýene bir möhüm ädim ädildi

Türkmen-rus işewür forumynyň netijesinde Astrahan sebitiniň portunyň ýörite ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmek taslamasynyň durmuşa geçirilmegini ýeňilleşdirmek üçin...

30-01-2023 Habarlar

«Balkan» gämigurluşyk we abatlaýyş zawody» AGPJ-niň mümkinçilikleri artdyrylar

Hökümetiň penşenbe güni Mary welaýatynda geçirilen göçme mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew döwlet Baştutanyna

28-01-2023 Habarlar

Astrahanda Arkadag şäheri tanyşdyryldy

Astrahan döwlet uniwersitetinde (ADU) Ahal welaýatynda gurulýan Arkadag şäheriniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

27-01-2023 Habarlar

«Uzawto motors» Türkmenistandan üstaşyr ýük ugratdy

«Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenbaşy Halkara deňiz porty arkaly «Uzawto motors» kompaniýasynyň (Özbegistan) ýüzden gowrak 40 futluk konteýnerlere...

26-01-2023 Habarlar

Rus kompaniýasy Türkmenistandan deňiz arkaly ýükleri daşamaga gyzyklanma bildirýär

Russiýanyň iň gadymy ulag we logistika kompaniýalarynyň biri türkmen portlary bilen gämi gatnaw gullugynyň döredilmegine gatnaşmaga taýyn

25-01-2023 Habarlar

Türkmenistan 2023-nji ýylda-da Owganystanyň demirgazyk welaýatlaryny elektrik energiýasy bilen üpjün eder

Aşgabatda «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy we Owganystanyň «Da Afghanistan Breshna Sherkat» (DABS) milli elektrik kompaniýasy 2023-nji ýylda türkmen elektrik energiýasynyň...

24-01-2023 Habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmen halkynyň Milli Lideri» diýlip yglan edildi

Türkmenistanyň Gahrymany, Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow kanun esasynda «Türkmen halkynyň Milli Lideri» diýlip ykrar edildi.

23-01-2023 Habarlar

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda saparda boldy

16 — 21-nji ýanwar aralygynda Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň Halkara ýol ulaglarynyň ýük daşamalary we üstaşyr ulgamlar boýunça departamentiniň direktory hem-de bu departamentiň geňeşçisi...

22-01-2023 Habarlar

Owgan ýük awtoulag düzümi Türkmenistanyň üstünden geçer

Owganystan guryýer arkaly ilkinji eksport harytlaryny Türkiýä iberdi.

21-01-2023 Habarlar

Russiýa we Türkmenistan Hazaryň ugry boýunça awtomobil ýoluny gurmagy maslahatlaşýar

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin Russiýa bilen Türkmenistanyň Hazar deňziniň gündogar kenarýakasynda awtomobil ýoluny gurmak taslamasyny durmuşa geçirip biljekdigi barada...

20-01-2023 Habarlar

«KamAZ» elektrobuslarynyň 2-sini Türkmenistana synag etmek üçin iberdi

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň «KamAZ» kompaniýasy özüniň öndüren elektrobuslarynyň 2-sini Türkmenistana synag etmek üçin iberdi. Bu barada «KamAZ» kompaniýasynyň baş direktory...

20-01-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahaty mynasybetli awtobuslara ýazgylar ýazyldy

Paýtagtymyz Aşgabatda ýakyn günlerde geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahaty mynasybetli şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslaryna bu çäre bilen...

19-01-2023 Habarlar

Tegelek stolda türkmen-rus ulag-logistika hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

19-njy ýanwarda, günüň ikinji ýarymynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň we Russiýanyň ulag-logistika toplumlarynyň özara hyzmatdaşlyk ugurlary we...

19-01-2023 Habarlar

Türkmenistanyň lokomotiw düzümi döwrebaplaşdyrylýar

Türkmenistan möhüm halkara ulag-üstaşyr ugurlaryň merkezinde ýerleşmek bilen, ulag ulgamynda özara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýär. Halkara ýük geçirilişinde uly ähmiýete eýe...

19-01-2023 Habarlar

Halkara awtomobil ulaglary birleşiginiň wekilleri «Artyk» gümrük nokadyna baryp gördüler

Halkara awtomobil ulaglary birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda saparda bolýarlar. Saparyň barşynda wekiliýet düzümi ýurdumyzyň degişli ulag edaralarynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirýärler. Bu...

19-01-2023 Habarlar

Türkmenistan e-CMR ulgamyna goşuldy

Türkmenistan we Azerbaýjan kagyz serişdelerini ulanmazdan ýük daşamalaryny amala aşyrmak we olaryň deňize çykalgasy bolmadyk ýurtlardan deňize çykalgasy bolan ýurtlara daşalmagyny güýçlendirmek maksady...

18-01-2023 Habarlar

Türkmenabatda owganystanly demirýolçular hünärini kämilleşdirýärler

Şu günler Türkmenabat şäherinde Owganystanyň Demir ýol müdirliginiň 14 hünärmeni tejribelik geçýär.