Habarlar

Türkmenawtoulaglary agentliginiň habarlary
27 Oktýabr 2021

Hormatly ýolagçylar 87-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

Dowamyny oka

27 Oktýabr 2021

Hormatly ýolagçylar 86-njy ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

Dowamyny oka

27 Oktýabr 2021

 Hormatly ýolagçylar 85-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

Dowamyny oka

24 Oktýabr 2021

Kasym-Žomart Tokaýew resmi sapary bilen Türkmenistana gelýär

Şu gün – 24-nji oktýabrda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew döwlet sapary bilen Aşgabat şäherine geldi.

Dowamyny oka

23 Oktýabr 2021

Ulag-geçelge gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça türkmen-özbek toparynyň türkmen düzümi döredildi

Hepdäniň anna güni nobatdaky hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we aragatnaşyk agentliginiň baş direktory M.Çakyýew Ulag-geçelge gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça türkmen-özbek toparynyň türkmen düzüminiň döredildigini habar berdi.

Dowamyny oka

20 Oktýabr 2021

Türkmenistanda demir ýollaryň abatlaýyş işleri alnyp barylýar

Häzirki wagtda «Türkmendemirýollary» agentligi tarapyndan Bamy — Bereket demir ýolunyň relslerini düýpli abatlamak işleri alnyp barylýar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» internet saýty habar berýär.

Dowamyny oka

20 Oktýabr 2021

Türkmenistan bilen Gazagystan döwlet serhetleri barada täze şertnama gol çekişer

Türkmenistan bilen Gazagystan döwlet serhetleri bilen bagly ikitaraplaýyn şertnama gol çekişmegi meýilleşdirýär. Bu barada Time.kz neşiri habar berdi.

Dowamyny oka

18 Oktýabr 2021

“Awtomobil Ulag Hyzmaty” AGPJ-den täze hyzmat

Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag üpjünçiligini has-da gowulandyrmak maksady bilen, “Awtomobil Ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gysgaça 0555 belgä jaň edip taksi sargamak hyzmatyny ýola goýdy. 

Dowamyny oka

17 Oktýabr 2021

Aşgabatda jemgyýetçilik tertibine kömek berýän 20 sany gözegçilik nokady gurlar

Aşgabatda jemgyýetçilik tertibine kömek berýän 20 sany gözegçilik nokady gurlar

Dowamyny oka

17 Oktýabr 2021

Berdimuhamedow Türkmenisanyň Günorta Afrikadaky ilkinji ilçisini wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Günorta Afrikadaky ilkinji ilçisini wezipä belledi

Dowamyny oka

17 Oktýabr 2021

Hormatly ýolagçylar 13-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag

Dowamyny oka

16 Oktýabr 2021

Si Szinpin hytaý-türkmen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine üns berýär

Hytaý türkmen-hytaý gatnaşyklaryny täze derejä çykarmaga taýýar

Dowamyny oka

15 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baştutanlarynyň Geňeşiniň onlaýn mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baştutanlarynyň Geňeşiniň onlaýn mejlisine gatnaşdy

Dowamyny oka

14 Oktýabr 2021

Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä, 2021-nji ýylyň 14 – 16-njy oktýabry aralygynda Hytaýyň Pekin şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahaty gibrid görnüşinde geçirilýär. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti bu maslahata göni wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy.2016-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda geçirilen Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahatyň logiki dowamy bolmak bilen, nobatdaky Forum hem 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş ulgamyndaky Gün tertibiniň hem-de Howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygynyň durmuşa geçirilmeginde durnukly ulagyň derwaýyslygyny aýratyn öňe çykarýar.«Durnukly ulag ulgamy, durnukly ösüş» - mowzugy bilen geçirilýän ýokary derejeli Maslahatyň gün tertibi ulag ulgamy ýaly möhüm ugurda hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleriniň giň toplumyny öz içine alýar.

Dowamyny oka