Habarlar

13-05-2022 Habarlar

Aşgabat şäherinde şäheriçi awtobus gatnawlaryna Türkmenistanyň teleradio işgärleri üçin gulluk awtobuslary goşular

«Türkmenawtoulaglary» agentligi Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetiniň işgärleri üçin täze awtobus ugurlaryny ýola goýdy.

12-05-2022 Habarlar

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy geçirildi

12-nji maýda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň başlykly etmeginde Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy öz işine...

10-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp...

10-njy maýda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabada iş sapary bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi.

09-05-2022 Habarlar

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gaznasynyň ady üýtgedildi

Ýurdumyzda geçirilýän halkara çäreleri ýokary derejede guramak maksady bilen, Türkmenistanda 2019-njy ýylda birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmek bilen bagly Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar...

06-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň depginini çaltlandyrmagy tabşyrdy

6-njy maýda geçirilen Hökümetiň mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Ç.Pürçekowa Ahal welaýatynyň täze dolandyryş...

05-05-2022 Habarlar

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna harby we hukuk goraýjy edaralaryny ösdürmek boýunça 7 ýyllyk meýilnamany işläp...

5-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi.

03-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti ildeşlerimizi Oraza baýramy bilen gutlady

2-nji maýda Türkmenistanda ähli musulmanlar üçin mukaddes baýramçylyk bolan Oraza baýramy giňden bellenildi. Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny ynsanperwerligiň we...

30-04-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guttereşe doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

28-04-2022 Habarlar

“Türkmenawtoulaglary” teker alýandygyny mälim edýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenawtoulaglary” agentligi ýük awtoulaglary üçin 11.00R20, 11.00R20, 12.00R20 ölçeglerdäki tekerleri satyn...

27-04-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti halkyny Gadyr gijesi bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkyny Gadyr gijesi mynasybetli gutlady.

25-04-2022 Habarlar

Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti iş sapary bilen Türkmenistana geldi

24-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bir günlük iş sapary bilen Türkmenistana geldi.

22-04-2022 Habarlar

Maý aýynda Türkmenistanda köp sanly döwlet derejesindäki baýramçylyklar belleniler

Aýyň dowamynda Oraza baýramy, 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güniTürkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni, Türkmen halysynyň baýramy, Aşgabat...

20-04-2022 Habarlar

Türkmen atşynaslaryna hormatly at dakyldy

20-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahaleteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi geçirildi.

18-04-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlarda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy

18-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meseleleri,...

17-04-2022 Habarlar

Täze kanunlar - durnukly ösüşiň girewi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow täze Kanunlara gol çekdi.

15-04-2022 Habarlar

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

14-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi.

13-04-2022 Habarlar

TSTB-niň sergisiniň işi bir hepde uzaldyldy

13-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli guralan sergi bilen tanyşdy diýip,...

12-04-2022 Habarlar

Aşgabatda TSTB-niň 14 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady

12-nji aprelde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler Birleşmesiniň sergisi öz işine başlady.

11-04-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti TSTB-niň agzalaryny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli guralýan sergä we halkara maslahata gatnaşyjylara Gutlag hatyny...

09-04-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň wise-premýeri bilen duşuşyk geçirdi

9-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçugy kabul etdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar...