Habarlar

Türkmenawtoulaglary agentliginiň habarlary
04 Mart 2020

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň sürüjileriniň dünýä kubogyndaky ýeňişleri

Awtomobil sportuň ralli-reýd görnüşi boýunça dünýäniň kubogyny almak ugrunda geçirilen halkara ýaryşlar

Dowamyny oka

17 Ýanwar 2020

Taslama köçesinden günortadan demirgazyga tarap hereket edeýan awtobuslar

13-nji,15-nji, 23-nji, 28-nji, 29-njy, 30-njy, 40-njy, 42-nji, 49-njy, 52-nji, 56-njy we 73-nji awtobus ugurlaryna üýtgeşmeleriň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Dowamyny oka

10 Ýanwar 2020

Hormatly yolagçylar!

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygynyň wagtlaýyn ýapylýar.

Dowamyny oka

23 Dekabr 2019

Hormatly ýolagçylar!

Aşgabat şäherindäki «Älem» medeni dynç alyş merkeziniň öňündäki Baş arçada geçiriljek baýramçylyk çäresi tamamlanandan soň, bu ýerden hereket edip başlap, bellenen ugurlary boýunça gatnawlary amala aşyrjak awtobuslar barada maglumat

Dowamyny oka

21 Dekabr 2019

Täze 76- nji ugur awtobus gatnawlaryny ýola goýuldy

76-nji «Büzmeyin — Altyn asyr gündogar bazary»

Dowamyny oka

21 Dekabr 2019

“Täze ýyla barýas, ýokary hyzmat bilen”

Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtoulag kärhanalarynyň sürüjileriniň gatnaşmagynda “Täze ýyla barýas, ýokary hyzmat bilen” atly wagyz-maslahaty gecirildi

Dowamyny oka

11 Dekabr 2019

Täze awtobus gatnawlaryny ýola goýuldy

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, ýolagçylara ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen

Dowamyny oka

10 Dekabr 2019

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýeti ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda milli ykdysadyýetiň, şeýle hem aýry-aýry ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň maliýe ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dowamyny oka

10 Dekabr 2019

Türkmenistanyň Mejlisi 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetini kabul etdi

 Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň sekizinji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlar we kadalaşdyryş-hukuk namalary kabul edildi.

Dowamyny oka