Habarlar

Türkmenawtoulaglary agentliginiň habarlary
05 Sentýabr 2020

Bildiriş

«Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapyndan

Dowamyny oka

04 Sentýabr 2020

Hormatly ýolagçylar!

15-nji «Parahat – Gurtly»

Dowamyny oka

04 Sentýabr 2020

Hormatly ýolagçylar!

77-nji ugur «Awtokombinat – Teke bazar»

Dowamyny oka

27 Awgust 2020

BILDIRIŞ

Sürüji kabul edýäris!!!

Dowamyny oka

20 Maý 2020

Türkmenistanyň dim-de awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) wekilleri bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi

Dowamyny oka

20 Maý 2020

Awtomobil ulagynda daşamak işini we ulag-ekspedisiýa

Awtomobil ulagynda daşamak işini we ulag-ekspedisiýa işini Ygtyýarlylandyrmak boýunça işleri guramak boýunça Gözükdirijini tassyklamak hakynda

Dowamyny oka

06 Maý 2020

38-nji «Awtokombinat-Teke bazar»

2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan 38-nji ugur «Awtokombinat-Teke bazar»

Dowamyny oka

06 Maý 2020

23-nji «Parahat 7-Gurtly»

2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan 23-nji ugur«Parahat 7-Gurtly»

Dowamyny oka

06 Maý 2020

1-nji «Awtokombinat-Howa menzili»

2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan 1-nji ugur «Awtokombinat-Howa menzili»

Dowamyny oka

04 Aprel 2020

ÜNS BERIŇ!

Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6-njy aprelinden 46-njy — «Demir ýol menzili — Gurtly» hem-de 88-nji —«Demir ýol menzili — Awtokombinat» täze ugurlar açyldy.

Dowamyny oka

04 Mart 2020

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň sürüjileriniň dünýä kubogyndaky ýeňişleri

Awtomobil sportuň ralli-reýd görnüşi boýunça dünýäniň kubogyny almak ugrunda geçirilen halkara ýaryşlar

Dowamyny oka

17 Ýanwar 2020

Taslama köçesinden günortadan demirgazyga tarap hereket edeýan awtobuslar

13-nji,15-nji, 23-nji, 28-nji, 29-njy, 30-njy, 40-njy, 42-nji, 49-njy, 52-nji, 56-njy we 73-nji awtobus ugurlaryna üýtgeşmeleriň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Dowamyny oka

10 Ýanwar 2020

Hormatly yolagçylar!

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygynyň wagtlaýyn ýapylýar.

Dowamyny oka

23 Dekabr 2019

Hormatly ýolagçylar!

Aşgabat şäherindäki «Älem» medeni dynç alyş merkeziniň öňündäki Baş arçada geçiriljek baýramçylyk çäresi tamamlanandan soň, bu ýerden hereket edip başlap, bellenen ugurlary boýunça gatnawlary amala aşyrjak awtobuslar barada maglumat

Dowamyny oka

21 Dekabr 2019

Täze 76- nji ugur awtobus gatnawlaryny ýola goýuldy

76-nji «Büzmeyin — Altyn asyr gündogar bazary»

Dowamyny oka