Habarlar

03-08-2023 Habarlar

Gyrgyz Respublikasy multimodal ýük daşamalary boýunça iki ugry ösdürýär

Şol ugurlaryň biri Özbegistanyň, Türkmenistanyň hem-de Russiýanyň çäklerinden geçýär.

02-08-2023 Habarlar

Hytaý ilkinji elektrik konteýner gämisini suwa goýberdi

Hytaýyň «COSCO Shipping Heavy Industry» gämi abatlaýyş kärhanasy 700 sany TEU (Standart konteýnerleriň birlikleri) daşamaga ukyply iki sany elektrik konteýner gämisiniň ilkinjisini suwa goýberdi

01-08-2023 Habarlar

Dünýäniň iň uly 5 global terminal operatory üýtgemedi

«MSC» we «Wan Hai» soňky bir ýylda global terminal operatorlarynyň reýtinge täze gatnaşyjylar boldular.

01-08-2023 Habarlar

Özbegistanda 6 aýda 6 sany awiakompaniýa döredildi

Özbegistan Resublikasynda häzirki wagtda jemi 8 sany — «Uzbekistan Airways», «Qanot Sharq», «Panorama Airways», «Humo Air», «Centrum Air», «Silk Avia», «Asia Union Airlines» hem-de «Tashkent Air»...

29-07-2023 Habarlar

Belarus Respublikasynyň Brest gümrükhanasynyň ýük geçirimleriniň görkezijisi ýokarlanýar

Belarus Respublikasynyň gümrük gullugy Brest gümrükhanasynyň işleýän sebitinde soňky döwürde ýük geçirimleriniň mukdarynyň 30% ýokarlanandygyny habar berdi

27-07-2023 Habarlar

BILDIRIŞ

25-07-2023 Habarlar

«Ýüpek ýoly — 2023» rallisinde baýrakly orny eýelän sürüjilerimiz ýurdumyza dolandylar

24-nji iýulda «Ýüpek ýoly — 2023» rallisinde Watanymyzyň ýaşyl tuguny belentde parladan sürüji türgenlerimiz ýurdumyza dolandylar

20-07-2023 Habarlar

Türkmenistan Jidde şäherinde ulag we energetika ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegi teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Jidde şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi» görnüşindäki Sammitinde eden çykyşynda ulag we energetika...

16-07-2023 Habarlar

«Ýüpek ýoly – 2023»: Türkmen ekipažlary Ýewraziýanyň iň abraýly ralli-reýdinde kümüş we bürünç medallara eýe...

Ýewraziýanyň iň iri ralli-reýdiniň ahyrky tapgyry ekipažlara garaşylmadyk wakalary bagyşlady. Güýçli ýagan ýagyş sürüjilere uly kynçylyklary döretdi.

15-07-2023 Habarlar

Şu ýylyň alty aýynda ulag-aragatnaşyk toplumynyň ösüş depgini 124,8 göterime deň boldy

14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.

14-07-2023 Habarlar

«Ýüpek ýoly – 2023»: Maksatmyrat Daňatarow ýedinji tapgyrdan soň üçünji orny eýeleýär

«Ýüpek ýoly» halkara rallisiniň ýedinji tapgyry Saratowdan Wolgograda uzady. Tapgyry umumy uzynlygy 430 kilometre barabar bolan ýörite bölekleriň ikisi düzdi

14-07-2023 Habarlar

Sürüjiler bugdaý hasylyny tiz we yrýasyz ýygnalmagyna goşant goşýarlar

Häzir bu birleşigiň 200 töweregi ýük göterijiligi ýokary bolan kuwwatly awtoulagy galla oragynda gurat hem bökdençsiz işledilýär.

13-07-2023 Habarlar

«Ýüpek ýoly – 2023»: Maksatmyrat Daňatarowyň ekipažy ikinji orna geçdi

Halkara ralliniň Samara bilen Saratowy birikdiren altynjy tapgyry ýaryşyň dartgynlylygynyň iň ýokary derejesine öwrüldi

12-07-2023 Habarlar

Russiýa Türkmenistanyň Demirgazyk-Günorta geçelgesi boýunça ylalaşyga goşulmagyny goldady

Demirgazyk-Günorta multimodal ulag geçelgesini döretmek hakynda hökümetara ylalaşygyna 2000-nji ýylda Russiýa, Hindistan we Eýran gol çekdiler

12-07-2023 Habarlar

Eýrandan Türkmenistana ulaglar arkaly importy 103% ýokarlandy

Eýrandan Türkmenistana eksport edilýän esasy harytlaryň arasynda gurluşyk daşy, gurluşyk materiallary, dürli görnüşli ýükler we azyk önümleri bardyr.

12-07-2023 Habarlar

«Ýüpek ýoly – 2023»: Türkmen ekipažlary öňdäki bäşligi elden bermeýärler

Ýewraziýanyň iň uly awtosport ýaryşyna gatnaşyjylar umumy geçilmeli menziliň ýaryndan gowragyny külterlediler.

11-07-2023 Habarlar

Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesiniň mümkinçilikleri artýar

Demirgazyk — Günorta, Azow — Gara deňizleri hem-de gündogar ugurlary boýunça halkara ulag ugurlaryny ösdürmegiň meýilnamalary ara alnyp maslahatlaşyldy.

10-07-2023 Habarlar

«Ýüpek ýoly 2023»: türkmen ekipažlarynyň ikisi öňdäki dörtlügi düzýär

«Ýüpek ýoly 2023» rallisiniň üçünji gününde bu abraýly ýaryş bilen birlikde dowam eden ralli-reýd boýunça Russiýa Federasiýasynyň çempionaty jemlendi. Tamamlanan ýörite bölekden soňky üç tapgyr T1,...

09-07-2023 Habarlar

«Ýüpek ýoly 2023»: Ikinji tapgyryň netijeleri

«Ýüpek ýoly 2023» rallisiniň ikinji tapgyry Ural derýasynyň boýy bilen Ýewropanyň hem Aziýanyň serhedinden ýol saldy.

08-07-2023 Habarlar

«Ýüpek ýoly — 2023»: Türkmen ekipažlary birinji tapgyry bäşinji we altynjy orunlarda jemlediler

Ýaryşyň şu gün guraljak ikinji tapgyry Ufa — Magnitagorsk ýol ugry boýunça geçer. Tapgyr Ural dagynyň eteginden badalga alar.