Habarlar

04-06-2022 Ulag dünýäsinde

Russiýa Federasiýasynyň ýük gatnaw pudagynda elektron resminama dolanyşygyna geçmäge gyzyklanma artýar

«Tenzor» kompaniýasynyň taslamasynyň ýolbaşçysy «Logirus» saýtyna beren interwýusynda şu ýylyň martyndan başlap, işewürleriň elektron resminamalaryň ýük gatnaw çygrynda giňeldilmegine bolan...

03-06-2022 Habarlar

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli welosipedli ýöriş geçirildi

3-nji iýunda Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Halkara baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňbaşçylyk etmeginde...

02-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti umra hajyny berjaý etdi

2-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna iki günlük saparyny tamamlady we Aşgabada dolandy diýip, «Watan» habarlar gepleşigi habar berdi.

01-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

1-nji iýunda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iki günlük sapar bilen Saud Arabystany Patyşalygyna geldi.

31-05-2022 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimleri we obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer bilen nobatdaky iş...

30-njy maýda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda...

30-05-2022 Habarlar

Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramy ýokary derejede bellenildi

29-njy maýda ýurdumyzda Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenildi.

30-05-2022 Ulag dünýäsinde

«Ýokarky Lars» barlag nokadynda 24 sany goşmaça hereket ugry açylar

Russiýa Federasiýasynyň Ulag ministrligi «Ýokarky Lars» barlag nokadynyň Gruziýa bilen serhetdäki geçirijilik kuwwatyny ýokarlandyrmak boýunça işleri alyp barýar diýip, TASS habarlar gullugy habar berýär.

29-05-2022 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz ildeşlerimizi Türkmen halysynyň baýramy bilen gutlady

Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramyň giňden bellenilýär.

28-05-2022 Ulag dünýäsinde

Belarus Respublikasynda awtoýollar üçin wagtlaýyn hereket çäklendirmeleri ýola goýuldy

Belarus Respublikasynyň Ulag we kommunikasiýalar ministrliginiň kararyna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 25-nji ferwalyndan başlap, ýurduň köpçülikleýin awtoýollarynda ýük awtoulaglarynyň hereketlerine...

26-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Tatarstan Respublikasynyň Baştutanyndan gutlag haty gelip gowuşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Russiýanyň ýokary sylagy — «Dostluk» ordeni bilen sylaglanmagy...

25-05-2022 Habarlar

Paýtagtyň gazananlaryna bagyşlanan sergi öz işine başlady

25-nji maý Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň güni giňden bellenilýär. Bu gün baýramçylyk mynasybetli dürli medeni-köpçülik çäreleri geçirilýär.

24-05-2022 Habarlar

BILDIRIŞ 

Awtomatlaşdyrmak we sanlylaşdyrmak boýunça hyzmat bermek barada

24-05-2022 Ulag dünýäsinde

Gazagystanyň Hökümeti ýükleriň iberilmeginiň we geçirilmeginiň gözegçiligini güýçlendirýär

Gazagystanyň awtoulag ýollarynda ýurduň ulag gözegçilik edarasynyň wekilleri Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň çäginden Russiýa we Belarusyň üsti bilen üçünji ýurtlardan ýükleri daşaýan ulaglaryny...

23-05-2022 Habarlar

Halk Maslahatyň Başlygy Tatarstanyň Döwlet Geňeşiniň Başlygyny gutlady we Türkmenistana çagyrdy

23-nji maýda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Başlygy Farid Muhametşiniň arasynda telefon arkaly...

23-05-2022 Habarlar

Şäherara awtobus ugurlary üçin petekler ýene-de onlaýn satylýar 

Awtobus peteklerini "Awtomobil ulag hyzmaty" AGPJ-niň resmi web-saýty ýa-da Android gurluşly ykjam enjamlar üçin niýetlenen programmasy arkaly onlaýn satyn almak mümkin. 

21-05-2022 Ulag dünýäsinde

Hytaý — Ýewropa ulag-üstaşyr geçelgesine täze ulag gatnaw ugry tapyldy

Ýewropa bileleşiginiň import edijileri Ukraýinadaky ýagdaýlar zerarly ozal Gazagystanyň, Russiýanyň we Belarusyň çäginden geçen ulag-üstaşyr geçelgesiniň ýerine Hytaýdan uzaýan ulag geçelgesini...

20-05-2022 Habarlar

BILDIRIŞ

Daşary ýurt awtoulag serişdelerini Türkmenistanyň çägine goýbermek barada

20-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

19-05-2022 Habarlar

Aşgabat - Türkmenbaşy awtobus gatnawy açylýar

Şu ýylyň 20-nji maýyndan başlap Türkmenistanda awtobus gatnawlary bölekleýin açylar.

17-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Premýer-ministrini we XVI Ýokary Baştutanyny gutlady

17-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Malaýziýanyň Premýer-ministri Ismail Sabri Ýakoby hem-de Malaýziýanyň XVI Ýokary Baştutany Al-Sultan Abdulla Riaýatuddin Al-Mustafa Billa Şah ibn Sultan...