Habarlar

03-08-2022 Habarlar

«Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi

«Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny neşir edildi.

02-08-2022 Habarlar

2021-nji ýylda Türkmenistanyň awtoulag mekdeplerinde 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi

Türkmenistanyň awtomobil mekdeplerinde sürüjilik okuwlaryny geçýänleriň sany günsaýyn artýar.

01-08-2022 Habarlar

Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylar düzümi zähmet rugsadyna çykýar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň alty aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlanyp 8-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurduň ýolbaşçylar...

30-07-2022 Habarlar

Türkmenistanyň demir ýol ulaglary pudagynyň kanunçylyk binýady pugtalandyrylýar

«Demir ýol ulagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizildi.

29-07-2022 Habarlar

2023-nji ýylda ýük daşamaga daşary ýurt rugsadyny almak üçin arzalar kabul edilip başlandy

«Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapyndan 2023-nji ýylda awtoulag serişdelerinde ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin Türkmenistanyň ýük daşaýjy kärhanalaryndan arzalar kabul edilip...

28-07-2022 Habarlar

Gruziýa bilen Türkmenistanyň arasynda söwda-haryt dolanyşygy artýar

Şu ýylyň birinji ýarymynyň netijeleri boýunça Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky söwda-haryt dolanyşygynyň oňyn özgerýändigini görmek bolýar.

27-07-2022 Habarlar

«Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi

«Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň täze Kanuny güýje girdi. Bu Kanun «Нейтральный Туркменистан» gazetiniň şu günki sanynda dolulygyna çap edildi.

26-07-2022 Habarlar

Eýranyň Türkmenistana eksporty 3 aýyň dowamynda 38 göterim ýokarlandy

Eýranyň Türkmenistana eksportunyň möçberi Eýranyň senenamasy boýunça ýylyň birinji çärýeginde (21-nji mart — 21-nji iýun) geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 38% ýokarlandy diýip, Eýran...

26-07-2022 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi tahograflary ornaşdyrmak boýunça hünärmenleri gözleýär

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ýük gatnawlaryna gözegçilik etmek we olaryň howpsuz hereketini guramak üçin ýük awtoulaglaryna 2-nji nesil tahograflary ornaşdyrmak hyzmatyny ýerine ýetirmek boýunça...

25-07-2022 Habarlar

Türkmen sürüjileri «Ýüpek ýoly» awtoralli ýaryşyndan ýeňiş bilen dolandylar

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň sürüjileri Merdan hem-de Şöhrat Toýlyýewler «Ýüpek ýoly» awtoralli marafonynda ýeňiş gazanyp, Aşgabat şäherine dolandylar.

22-07-2022 Habarlar

Baku portunyň Ro-Ro terminalyny 2022-nji ýylyň awgustynda işe girizmek meýilleşdirilýär

Bakuwyň Halkara deňiz söwda porty bilen Türkiýäniň «Albayrak Holding» kompaniýasy özara hyzmatdaşlyk etmek barada şertnama baglaşdylar.

20-07-2022 Habarlar

Türkmenistan we Özbegistan ýük gatnawlarynyň mukdaryny artdyrar

Özbegistanyň demir ýol pudagynda ekspeditorçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýän «Uztemiryulkonteyner» paýdarlar jemgyýeti bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň arasynda ulag ulgamynda özara...

19-07-2022 Habarlar

Eýranyň ýük daşaýan kompaniýasy Russiýa ýükleri ibermek üçin 300 sany konteýner üpjün etdi

Eýran Yslam Respublikasynyň (IRISL) ýük daşaýan kompaniýasy Russiýa Federasiýasyna harytlary daşamak üçin 300 konteýner iberdi. Bu öz nobatynda «Demirgazyk — Günorta» halkara ulag geçelgesini...

18-07-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti halkara ulag forumyna gatnaşyjylary gutlady

Şu gün Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly halkara maslahat öz işine başlady. Türkmenistanyň Preizdenti foruma gatnaşyjylara Gutlag ýollady. Onda, hususan-da,...

17-07-2022 Habarlar

Mahaçkala deňiz porty Hazarýaka döwletleriniň portlary bilen ýük gämi gatnawyny ýola goýar

Dagystanyň Hökümeti Gazagystan bilen Türkmenistanyň deňiz portlarynyň arasynda ozal ýola goýlan parom gatnawynyň gaýtadan dikeldilýändigini habar berdi. Bu babatda Mahaçkalanyň Halkara söwda deňiz portunyň...

17-07-2022 Habarlar

Merdan Toýlyýew we Şöhrat Toýlyýew «Ýüpek Ýoly 2022» ýeňijileri

Merdan Toýlyýew we Şöhrat Toýlyýew «Ýüpek Ýoly 2022» ýeňijileri

15-07-2022 Habarlar

Bildiriş

14-07-2022 Habarlar

Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahat geçiriler

18 — 20-nji iýulda Aşgabat şäherinde «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahaty geçiriler. Bu barada «Nebit-gaz» gazetiniň elektron neşirinde habar...

13-07-2022 Habarlar

Gazagystandan Türkiýä Türkmenistanyň çägi boýunça ilkinji ýük otly düzümi ugradyldy

Hytaý Halk Respublikasy bilen Gazagystan Respublikasynyň serhedi bolan Altynköl stansiýasyndan ugran ýük otly düzümi Türkmenistanyň çäginden geçip, Türkiýä tarap ugur aldy. Bu barada «Türkmenistanyň...

12-07-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň...

11-nji iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň arasynda geçirilen telefon...