Habarlar

31-08-2022 Habarlar

Merkezi Aziýa sebitinde ýük daşamalarynyň artdyrylmagyna ähmiýet berilýär

Merkezi Aziýa sebiti boýunça Türkmenistanyň demir ýollary hem-de Türkmenbaşydaky Halkara deňiz porty arkaly ýük daşamalarynyň mukdaryny ýylda 400 müň konteýnere (TEU) çenli artdyrmak meýilleşdirilýär.

29-08-2022 Habarlar

Aşgabat şäherinde köçeleriň abatlanmagy sebäpli ulaglaryň hereketi çäklendirildi

Häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi bilen Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň çatrygynda ýol gurluşyk işleri alnyp barylýar.

27-08-2022 Habarlar

Türkmenistanda elektron kommunikasiýa ulgamy döwrebaplaşdyrylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 26-njy awgustda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Milli elektron kommunikasiýa ulgamynyň we olary işläp taýýarlaýjylaryň meseleleri...

25-08-2022 Habarlar

Türkmenistan we Astrahan ulag ulgamyndaky mümkinçilikleri maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň wekiliýeti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastyna sapar bilen bardy. Bu saparyň baş maksady bolsa özara hyzmatdaşlygy...

24-08-2022 Habarlar

Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumynda meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi

Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýalar toplumynda 2022-nji ýylyň birinji ýarymy boýunça meýilnamalaýyn işleriň we ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş derejesi 112,7%-e deň boldy.

23-08-2022 Habarlar

Döwlet Baştutanymyz Türkiýäniň Prezidentine gynanjyny beýan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň Gaziantep we Mardin welaýatlarynda ýol-ulag heläkçilikleriniň köp sanly adam pidalaryna we...

22-08-2022 Habarlar

Astrahan «Demirgazyk — Günorta» ulag geçelgesi babatda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär

Awazada geçirilen deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň netijelerine bagyşlanyp geçirilen brifingde Türkmenistanyň «Demirgazyk —...

21-08-2022 Habarlar

AUHB halkara ýük gatnawlarynda Türkmenistan bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşmesi (AUHB) halkara ulag ýük gatnawlary babatda Türkmenistan bilen alnyp barylýan işjeň hyzmatdaşlygyny täze derejelere çykarýar diýip, «Trend» habarlar agentliginiň...

19-08-2022 Habarlar

Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahatyna bagyşlanyp brifing geçirildi

17-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň «Berkarar» myhmanhanasynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň netijelerine we onuň...

18-08-2022 Habarlar

Gazagystan Türkmenistanyň serhedine çenli çekilýän ýol üçin 160 million ABŞ dollaryny sarp eder

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Günbatarynda goňşy Gazagystan döwleti bilen ulag gatnaw ugruny döretjek täze ýola — Garabogaz aýlagyndan geçýän awtomobil ýol köprüsiniň gurluşygyna badalga berlipdi.

17-08-2022 Habarlar

Özbegistanly sürüjiler ýönekeý tertipde türkmen wizasyny alyp bilerler

Türkmenistan, Eýran we Özbegistan halkara ýük daşamalaryny ýönekeýleşdirmek babatda şertnama baglaşdylar diýip, Özbegistanyň Ulag ministrligine salgylanyp Mir 24 habar berýär.

15-08-2022 Habarlar

Türkmenistan deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar boýunça Rezolýusiýany işläp taýýarlamagy teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň global ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmekdäki ornuny ýokarlandyrmak bilen baglylykda BMG-niň Baş...

15-08-2022 Habarlar

Awazada halkara ulag forumy öz işine başlady

Şu gün — 15-nji awgustda «Awaza» kongresler merkezinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat öz işine başlady.

13-08-2022 Habarlar

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ulag-kommunikasiýa toplumynyň sergisi geçiriler

15-16-njy awgustda deňze çykalgasy bolmadyk ösýän döwletleriň ulag ministrleriniň derejesinde geçiriljek Halkara maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa toplumynyň mümkinçiliklerini we...

11-08-2022 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz harby gämileriň dabaraly ýörişine syn etdi

10-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurduň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda ýerleşýän Harby-Deňiz Güýçleriniň «Garşy» deňiz birikmesine...

09-08-2022 Habarlar

Bakuwda demir ýol konteýner ýük gatnawy boýunça sürüjili taslama maslahatlaşyldy

8-nji awgustda Baku şäherinde Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň Hytaý — Gyrgyzystan — Özbegistan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe — Ýewropa Halkara multimodal gatnaw ugrunyň demir ýol...

08-08-2022 Habarlar

Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşine bagyşlanyp halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty we energetikasy — 2022» atly halkara sergi we «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat,...

05-08-2022 Habarlar

Hormatly ýolagçylar!

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag...

05-08-2022 Habarlar

Gazagystanda dizel ýangyjynyň bahasyna üýtgetmeler giriziler

Gazagystanda dizel ýangyjy daşary ýurtlylara gymmat bahadan satylar.

04-08-2022 Habarlar

Halkara sport ýaryşlarynda ýeňiş gazanan türgenler sylaglandy

3-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça «Awaza» sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda iri halkara sport ýaryşlarynda — Russiýa Federasiýasynda...