Habarlar

25-09-2022 Habarlar

2023-nji ýylda Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary bolar

23-nji sentýabrda Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň Döwlet Maslahatynda eden maksatnamalaýyn çykyşynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylda Milli Geňeşiň Mejlisiniň...

24-09-2022 Habarlar

Ýuridiki we şahsy taraplaryň dykgatyna

“Awtomobil  ulag  hyzmaty” AGPJ, “Hyundai Aero City” kysymly awtobuslarda  sargyt esasynda edara-kärhanalaryň işgärlerini gatnatmak hyzmatlaryny hödürleýär.

23-09-2022 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parky täze 150 sany awtoulag bilen üpjün edildi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parky ýurt Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça täze satyn alnan 150 sany...

22-09-2022 Habarlar

Aşgabatda Arçabil we Bitarap Türkmenistan köçeleriniň çatrygy ulanyşa girizildi

Birnäçe wagtlyk geçirilen abatlaýyş işlerinden soň, paýtagtymyzyň günorta çäginde ýerleşýän Arçabil hem-de Bitarap Türkmenistan köçeleriniň aýlaw çatrygy täzeden dolulygyna açyldy.

21-09-2022 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi TSSE-niň Sergi zalynda üstünliklerini tanyşdyrdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli geçirilýän ykdysady üstünlikleriň sergisine «Türkmenawtoulaglary» agentligi hem mynasyp özgertmeleri bilen işjeň gatnaşýar.

20-09-2022 Habarlar

«Demirýollary» AGPJ täze teplowozlaryň hasabyna ýük gatnawlarynyň mukdaryny we tizligini artdyrar

«Türkmendemirýollary» agentliginiň «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ulaglar parky CRRC Ziyang CO., LTD Hytaý kompaniýasy tarapyndan öndürilen täze 2 sany dizel ýük teplowozy bilen...

17-09-2022 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz konteýner gatnawlary babatda dörttaraplaýyn şertnamany teklip etdi

Samarkant şäherinde geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitiniň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Prezidenti Si Szinpin bilen geçirilen...

16-09-2022 Habarlar

BAE-de türkmen wekiliýeti ulag ulgamyndaky gatnaşyklary maslahatlaşdy

14 — 16-njy sentýabr aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň degişli düzümleriniň...

15-09-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana sapary başlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Samarkant şäherinde geçirilýän Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdaky mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin şu gün irden Özbegistan...

15-09-2022 Habarlar

Bildiriş

14-09-2022 Habarlar

Daşoguzda ýolagçy awtoulag terminalynyň gurluşygy jemleýji tapgyrda alnyp barylýar

Daşoguz şäherinde gurulýan täze ýolagçy awtoulag terminalynyň gurluşyk işleri jemleýji tapgyra gadam basýar.

13-09-2022 Habarlar

Diýarymyzda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk çäreleri dowam edýär

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýol hereketiniň kadalaryny giňden wagyz etmek maksady bilen geçirilýän «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» biraýlygyň çäklerinde çäreler...

12-09-2022 Habarlar

Aşgabatda ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi guralar

Türkmen paýtagtynda Ýurt Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda — 20-21-nji sentýabr aralygynda ýurduň ykdysady üstünlikleriniň, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda gazanylan häzirki zaman...

10-09-2022 Habarlar

Türkmenistana özbek traktor tirkegleriniň täze tapgyry getirildi

«Daşkent Agro Traktor» paýdarlar jemgyýeti tarapyndan öndürilen 270 sany täze traktor tirkegleri Türkmenistana getirildi.

09-09-2022 Habarlar

Ýük awtoulaglaryna halkara gatnawlarynda Türkmenistanyň çäginde hereket etmek rugsat edildi

8-nji sentýabrdan başlap ýük gatnawlary amala aşyrylanda bildirilýän talaplary doly ýerine ýetirmek şerti bilen, ýük awtoulag serişdeleriniň sürüjisi bilen bilelikde halkara gatnawlarynda daşary ýurtly...

08-09-2022 Habarlar

Ýük awtoulaglaryna sürüjisi bilen bilelikde halkara gatnawlary rugsat edildi

Ýük awtoulag serişdeleriniň sürüjisi bilen bilelikde halkara gatnawlaryny amala aşyrmagyna rugsat berildi.

08-09-2022 Habarlar

Hytaýyň awtoulag ätiýaçlyk şaýlary Türkmenistanyň üsti bilen Eýrana iberildi

Hytaýda öndürilen ulag düzüm bölekleri Gazagystan — Türkmenistan — Eýran gatnaw ugry boýunça demir ýol arkaly Eýrana iberildi diýip, Gazagystan demir ýollarynyň (KTZ) metbugat gullugy habar berýär.

07-09-2022 Habarlar

Türkmenistan Merkezi Aziýa — Ýewropa ýük gatnaw ulgamyna işjeň goşulýar

Özbegistandan mineral dökün ýüklenen 24 sany 20 futluk konteýner demir ýol arkaly Türkmenbaşynyň halkara deňiz portuna eltilip, ondan bolsa ýükler Baku portuna iberildi diýip, «Trend» habarlar agentligi «ADY...

06-09-2022 Habarlar

Türkmenistan benziniň bahasy arzan ýurtlaryň hatarynda öňdäki orunlarda durýar

Türkmenistan Ýer ýüzünde ulag ýangyjynyň bahasy arzan ýurtlaryň hatarynda öňdäki orunlara çykdy.

03-09-2022 Habarlar

Türkmenistanyň we EYR-iň gümrük gullugynyň ýolbaşçylary serhet gözegçilik nokatlaryna bardylar

31-nji awgustda Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň serhedindäki «Artyk» (Türkmenistan) — «Lotfabad» (EYR) barlag nokatlarynda Türkmenistan bilen Eýranyň gümrük gullugynyň ýolbaşçylarynyň...