Habarlar

26-10-2022 Habarlar

Türkmenistan Moskwadan Pars aýlagyna ýükleri 15 günde eltýän taslamanyň jümmüşinde

Russiýanyň demir ýollary Demirgazyk ― Günorta halkara üstaşyr geçiriş ulgamy boýunça yzygiderli ýük daşamak hyzmatyny ýola goýdy.

25-10-2022 Habarlar

Türkmenistan bilen Rumyniýa «Hazar deňzi ― Gara deňiz» taslamasyny durmuşa geçirmegiň ýolunda

Rumyniýanyň Transport we infrastruktura ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Annaýew «Hazar deňzi ― Gara deňiz» halkara üstaşyr we ulag ýoly boýunça iş...

24-10-2022 Habarlar

Türkmenistanda «TIR-EPD» ulgamyny «ASYCUDA World» awtomatlaşdyrylan gümrük maglumatlary ulgamy bilen birleşdirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy «TIR-EPD» ulgamyny «ASYCUDA World» awtomatlaşdyrylan gümrük maglumatlary ulgamy bilen birleşdirdi.

22-10-2022 Habarlar

Türkmenistan Russiýa bilen demirýol babatynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Russiýanyň demirýollary (RŽD) AGPJ-niň Baş direktory Oleg Belozerow Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça...

21-10-2022 Habarlar

Täjigistan ― Özbegistan ― Türkmenistan ― Eýran ― Türkiýe ugry boýunça ilkinji ýük otlusy ýola düşdi

Täjigistan ― Özbegistan ― Türkmenistan ― Eýran ― Türkiýe ugry boýunça ilkinji ýük otlusynyň ugradylyş dabarasyna ýokarda agzalan ýurtlaryň wekiliýetleri, ulag-logistika kompaniýalarynyň wekilleri...

20-10-2022 Habarlar

Täze Hytaý ― Türkiýe ugrunyň taslamasy Türkmenistanyň üsti bilen geçer

Türkmenistan Hytaýdan Türkiýä çenli uzajak täze ýük geçiriş taslamasynyň merkezinde bolar. Bu barada logistika boýunça geçirilen ýörite maslahatdan soň habar berildi ― diýip, «MIR 24» ýazýar....

18-10-2022 Habarlar

Özbegistanyň Prezidenti Türkmenistanda resmi saparda bolar

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew 20-21-nji oktýabrda Türkmenistanda resmi saparda bolar.

15-10-2022 Habarlar

Türkmenistan Russiýadan Merkezi Aziýanyň üsti bilen geçýän ulag geçelgesiniň işjeňleşdirilmegini goldaýar

Türkmenistan Russiýadan Merkezi Aziýanyň üsti bilen Hindistanyň deňiz portlaryna çenli bolan ulag geçelgesini işjeňleşdirmäge taýýardygyny beýan etdi.

13-10-2022 Habarlar

Eýran sebite 50 million tonnalyk üstaşyr ýük gatnawlaryny çeker

Geçen 6 aýyň dowamynda Russiýanyň demirgazyk-gündogaryndan ugrap, Gazagystanyň hem-de Türkmenistanyň çäginden geçen bäş sany tranzit ýük otlulary 4000 kilometr geçip, Sarahs serhet geçelgesi arkaly...

11-10-2022 Habarlar

Şu ýylyň dokuz aýynda ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumynyň işleriniň netijeleri

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 10-njy oktýabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ulag-aragatnaşyk toplumynyň şu ýylyň üç çärýeginde alyp baran işleriniň...

08-10-2022 Habarlar

Türkmenistan ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär

II Hazar ykdysady forumynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H. Geldimyradow tarapyndan Hazarýaka döwletleriniň ulag-aragatnaşyk ulgamynda päsgelçilikleri ýüze çykarmak işlerini...

06-10-2022 Habarlar

Türkmenistanyň wekiliýeti Moskwadaky II Hazar ykdysady forumyna gatnaşýar

Şu gün Moskwadaky  «Skolkowo» tehnoparkynda II Hazar ykdysady forumy öz işine başlady. Oňa Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar. 

05-10-2022 Habarlar

Ýaponiýadan Türkmenistana getirilýän tehnikalaryň bahasy 560 million dollara deňdir

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň bellemegine görä, Ýaponiýadan Türkmenistana getirilýän tehnikalaryň bahasy ABŞ-nyň 560 million dollaryna deňdir.

03-10-2022 Habarlar

Türkmenistanda ýol yşyklary hem-de LED ýol belgileri öndürilip başlanar

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow 30-njy sentýabrda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzda ýol hereketini sazlaýjy dürli görnüşli yşyklandyryjylaryň we LED...

01-10-2022 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň demir ýol düzümini kämilleşdirmegi we işjeňleşdirmegi tabşyrdy

30-njy sentýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň demir ýol ulag düzümini ösdürmek we onuň işini has işjeňleşdirmek dogrusynda bellenildi.

29-09-2022 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçirilen dabaraly ýörişe gatnaşdy

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda geçirilen dabaraly ýörişe ýurdumyzyň...

29-09-2022 Habarlar

Türkmenabatdaky täze ýolagçy awtomenzili işläp başlady

Ýakyn günlerde, has takygy 24-nji sentýabrda dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berlen Lebap welaýatynyň merkezindäki täze ýolagçy awtoulag menzili bu günki günde halka hyzmat edip başlady.

28-09-2022 Habarlar

Türkmen wekiliýeti «IAPEX-2022» — giň gerimli awtoulag sergisine gatnaşmaga çagyrylýar

2022-nji ýylyň 31-nji oktýabry — 3-nji noýabry aralygynda Eýranyň paýtagty Tähranda awtoulag düzüm bölekleriniň we awtohyzmatlaryň 17-nji «IAPEX-2022»  halkara sergisi geçiriler.

27-09-2022 Habarlar

Mary we Lebap welaýatlarynda «KAMAZ» hyzmat ediş merkezleri açyldy

25-nji sentýabrda Türkmenistanyň Mary we Lebap welaýatlarynda «KAMAZ» kysymly awtoulaglar üçin niýetlenen bejeriş we hyzmat ediş merkezleri açylyp ulanmaga berildi.

26-09-2022 Habarlar

Ýurdumyzyň welaýatlarynda täze awtomenziller açylyp ulanmaga berildi

24-nji sentýabrda ýurdumyzyň Balkan, Daşoguz, Mary hem-de Lebap welaýatlarynda döwrebap awtomenziller açylyp ulanmaga berildi.