Habarlar

22-02-2023 Habarlar

Ýanwar aýynda türkmen-özbek söwda dolanyşygy 16,1 million dollara ýetdi

2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 16,1 million amerikan dollaryna deň boldy.

21-02-2023 Habarlar

Türkmenbaşy ― Baku aralygyndaky gämi gatnawynyň bahasy arzanlaýar

Sputnik agentliginiň habaryna görä, 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan «Azerbaýjan Hazar deňiz daşaýyş» (ASCO) ÝGPJ Baku ― Türkmenbaşy ― Baku aralygynda gatnawlaryň bahasyny arzanladar.

20-02-2023 Habarlar

Türkmenistan we BAE port hyzmatdaşlygyny ösdürmegi maksar edinýär

Ýakynda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň edara binasynda Birleşen Arap Emirlikleriniň «AD Ports Group» kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

20-02-2023 Habarlar

Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara ulag ugry sanlylaşdyrylar

«TRACECA» halkara hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gatnaşyjy ýurtlar Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara multomodal ulag geçelgesini sanlylaşdyrmak boýunça Iş toparyny döretmek kararyny goldadylar.

20-02-2023 Habarlar

Gämili ýük daşalyşda ýeňillikli tarifler döredilýär

«Azerbaýjanyň Kaspi deňiz gämi ýük gatnawy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Baku — Türkmenbaşy — Baku ugry boýunça awtomobilli ýükleriň gämiler arkaly daşalyşynda arzanlaşyk yglan edýär.

18-02-2023 Habarlar

Halkara ýük daşamalary üçin Gümrük edaralary tarapyndan ýeňillikler berilýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy «1975-nji ýylyň 14-nji noýabryndaky MDP depderçesini ulanmak bilen Ýükleriň halkara daşalmagy hakyndaky Gümrük konwensiýasyna» laýyklykda hereket edýän Awtomobil...

17-02-2023 Habarlar

Türkmen-gazak serhet gözegçilik-geçiriş ýerinde elektron nobat ulgamy işe giriziler

22-nji fewraldan Türkmenistanyň Balkan welaýatyny we Gazagystan Respublikasynyň Mangistau oblastyny özara birleşdirýän «Temir-Baba» serhet gözegçilik-geçiriş ýerinde awtoulag sürüjileri üçin elektron...

17-02-2023 Habarlar

«Airbusyň» ýük uçary Türkmenistana ugradylmaga taýýar

Şu ýylyň mart aýynda Fransiýanyň «Airbus» kompaniýasyndan Türkmenistana ilkinji ýük uçary gelip gowşar. Internet çeşmelerinde uçaryň «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň firma bezegleri bilen bezelen...

16-02-2023 Habarlar

«HÜNÄRIM BAR — HORMATYM BAR» ATLY BÄSLEŞIGIŇ DESLAPKY TAPGYRLARY DOWAM EDÝÄR

15-nji fewralda Aşgabatdaky «Awtoulag kärhanalar birleşigi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň...

15-02-2023 Habarlar

Türk ilçihanasynyň wekilleri «Artyk» gümrük nokadyna baryp gördüler

Ýakynda Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekilleri türkmen-eýran döwlet serhedinde ýerleşýän «Artyk» gümrük nokadyna baryp gördüler. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň...

14-02-2023 Habarlar

Türkmenbaşydaky mekdep deňiz-derýa ulaglarynyň hünärmenlerini zähmet ýoluna ugratdy

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki orta hünär okuw mekdebinde uçurym dabarasy geçirildi.

13-02-2023 Habarlar

Astrahan Türkmenistandan ýük daşamak üçin dört gämi taýýarlaýar

abnews.ru habar gullugynyň habar bermegine görä, Astrahan sebitiniň senagat, söwda we energetika ministri Ilýa Wolynskiý Hazar deňzinden haryt daşamak üçin täze gämiler gurmak meselesine degip geçdi.

11-02-2023 Habarlar

Ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary bölegini işe girizmek göz öňünde tutulýar

Düýn — 10-njy fewralda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow şu ýylda ýurdumyzda açylmagy meýilleşdirilýän we düýbi tutuljak desgalar...

10-02-2023 Habarlar

«Türkmenulaggözegçilik» resmi saýtyny üýtgetdi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Türkmenulaggözegçilik» döwlet kärhanasy resmi saýtynyň domenini tugdk.gov.tm edip üýtgetdi.

09-02-2023 Habarlar

Özbegistandan Türkmenistana 20 sany tiz kömek ulagy berildi

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy, şeýle hem ýakyn doganlyk gatnaşyklary esasynda birek-birege hormat goýmagyň alamaty hökmünde, iki dostlukly...

09-02-2023 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» 607 ugur boýunça ýolagçylary gatnadýar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi arkaly ýurdumyz boýunça 607 ugra ýolagçy gatnawlary ýerine ýetirilýär.

08-02-2023 Habarlar

Türkmenistan we Russiýa ulag geçelgeleriniň gurluşyklaryny utgaşdyrar

Russiýa Federasiýasy Kazan şäherinde geçiriljek «Russiýa — Yslam dünýäsi» halkara ykdysady forumynyň çäginde gündogar Aziýa ýurtlary bilen ulag we demir ýol gurluşyklarynyň taslamalaryny utgaşdyrmak...

07-02-2023 Habarlar

«Türkmen Logistika» bilen CILT Central Asia-nyň arasynda wideomaslahat geçirildi

«Türkmen Logistika» assosiasiýasynyň wekilleri Merkezi Aziýanyň Patyşalyk Logistika we ulag institutynyň (CILT Central Asia) hünärmenleri bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdiler.

06-02-2023 Habarlar

Hindistan ― Gazagystan konteýner otlusy Türkmenistanyň üstünden geçer

Hindistandan Gazagystana barýan konteýner otlusy Eýranyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň çäginden geçer.

04-02-2023 Habarlar

Türkmenistan Russiýanyň günorta sebite geçelgesi hökmünde çykyş eder

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň netijesinde ýakyn geljekde Russiýanyň Günorta Aziýa çykalgasy hökmünde Türkmenistanyň geçelge bolup hyzmat etjekdigi...