Habarlar

10-09-2022 Habarlar

Türkmenistana özbek traktor tirkegleriniň täze tapgyry getirildi

«Daşkent Agro Traktor» paýdarlar jemgyýeti tarapyndan öndürilen 270 sany täze traktor tirkegleri Türkmenistana getirildi.

09-09-2022 Habarlar

Ýük awtoulaglaryna halkara gatnawlarynda Türkmenistanyň çäginde hereket etmek rugsat edildi

8-nji sentýabrdan başlap ýük gatnawlary amala aşyrylanda bildirilýän talaplary doly ýerine ýetirmek şerti bilen, ýük awtoulag serişdeleriniň sürüjisi bilen bilelikde halkara gatnawlarynda daşary ýurtly...

08-09-2022 Habarlar

Ýük awtoulaglaryna sürüjisi bilen bilelikde halkara gatnawlary rugsat edildi

Ýük awtoulag serişdeleriniň sürüjisi bilen bilelikde halkara gatnawlaryny amala aşyrmagyna rugsat berildi.

08-09-2022 Habarlar

Hytaýyň awtoulag ätiýaçlyk şaýlary Türkmenistanyň üsti bilen Eýrana iberildi

Hytaýda öndürilen ulag düzüm bölekleri Gazagystan — Türkmenistan — Eýran gatnaw ugry boýunça demir ýol arkaly Eýrana iberildi diýip, Gazagystan demir ýollarynyň (KTZ) metbugat gullugy habar berýär.

07-09-2022 Habarlar

Türkmenistan Merkezi Aziýa — Ýewropa ýük gatnaw ulgamyna işjeň goşulýar

Özbegistandan mineral dökün ýüklenen 24 sany 20 futluk konteýner demir ýol arkaly Türkmenbaşynyň halkara deňiz portuna eltilip, ondan bolsa ýükler Baku portuna iberildi diýip, «Trend» habarlar agentligi «ADY...

06-09-2022 Habarlar

Türkmenistan benziniň bahasy arzan ýurtlaryň hatarynda öňdäki orunlarda durýar

Türkmenistan Ýer ýüzünde ulag ýangyjynyň bahasy arzan ýurtlaryň hatarynda öňdäki orunlara çykdy.

03-09-2022 Habarlar

Türkmenistanyň we EYR-iň gümrük gullugynyň ýolbaşçylary serhet gözegçilik nokatlaryna bardylar

31-nji awgustda Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň serhedindäki «Artyk» (Türkmenistan) — «Lotfabad» (EYR) barlag nokatlarynda Türkmenistan bilen Eýranyň gümrük gullugynyň ýolbaşçylarynyň...

31-08-2022 Habarlar

Merkezi Aziýa sebitinde ýük daşamalarynyň artdyrylmagyna ähmiýet berilýär

Merkezi Aziýa sebiti boýunça Türkmenistanyň demir ýollary hem-de Türkmenbaşydaky Halkara deňiz porty arkaly ýük daşamalarynyň mukdaryny ýylda 400 müň konteýnere (TEU) çenli artdyrmak meýilleşdirilýär.

29-08-2022 Habarlar

Aşgabat şäherinde köçeleriň abatlanmagy sebäpli ulaglaryň hereketi çäklendirildi

Häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi bilen Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň çatrygynda ýol gurluşyk işleri alnyp barylýar.

27-08-2022 Habarlar

Türkmenistanda elektron kommunikasiýa ulgamy döwrebaplaşdyrylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 26-njy awgustda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Milli elektron kommunikasiýa ulgamynyň we olary işläp taýýarlaýjylaryň meseleleri...

25-08-2022 Habarlar

Türkmenistan we Astrahan ulag ulgamyndaky mümkinçilikleri maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň wekiliýeti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastyna sapar bilen bardy. Bu saparyň baş maksady bolsa özara hyzmatdaşlygy...

24-08-2022 Habarlar

Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumynda meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi

Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýalar toplumynda 2022-nji ýylyň birinji ýarymy boýunça meýilnamalaýyn işleriň we ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş derejesi 112,7%-e deň boldy.

23-08-2022 Habarlar

Döwlet Baştutanymyz Türkiýäniň Prezidentine gynanjyny beýan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň Gaziantep we Mardin welaýatlarynda ýol-ulag heläkçilikleriniň köp sanly adam pidalaryna we...

22-08-2022 Habarlar

Astrahan «Demirgazyk — Günorta» ulag geçelgesi babatda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär

Awazada geçirilen deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň netijelerine bagyşlanyp geçirilen brifingde Türkmenistanyň «Demirgazyk —...

21-08-2022 Habarlar

AUHB halkara ýük gatnawlarynda Türkmenistan bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşmesi (AUHB) halkara ulag ýük gatnawlary babatda Türkmenistan bilen alnyp barylýan işjeň hyzmatdaşlygyny täze derejelere çykarýar diýip, «Trend» habarlar agentliginiň...

19-08-2022 Habarlar

Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahatyna bagyşlanyp brifing geçirildi

17-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň «Berkarar» myhmanhanasynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň netijelerine we onuň...

18-08-2022 Habarlar

Gazagystan Türkmenistanyň serhedine çenli çekilýän ýol üçin 160 million ABŞ dollaryny sarp eder

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Günbatarynda goňşy Gazagystan döwleti bilen ulag gatnaw ugruny döretjek täze ýola — Garabogaz aýlagyndan geçýän awtomobil ýol köprüsiniň gurluşygyna badalga berlipdi.

17-08-2022 Habarlar

Özbegistanly sürüjiler ýönekeý tertipde türkmen wizasyny alyp bilerler

Türkmenistan, Eýran we Özbegistan halkara ýük daşamalaryny ýönekeýleşdirmek babatda şertnama baglaşdylar diýip, Özbegistanyň Ulag ministrligine salgylanyp Mir 24 habar berýär.

15-08-2022 Habarlar

Türkmenistan deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar boýunça Rezolýusiýany işläp taýýarlamagy teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň global ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmekdäki ornuny ýokarlandyrmak bilen baglylykda BMG-niň Baş...

15-08-2022 Habarlar

Awazada halkara ulag forumy öz işine başlady

Şu gün — 15-nji awgustda «Awaza» kongresler merkezinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat öz işine başlady.