Habarlar

04-06-2023 Habarlar

Gahryman Arkadagymyz Arkadag şäherinde ulanyljak elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy

Şäheriň häkimi Ş.Durdylyýew Milli Liderimizden ýurdumyza getirilen döwrebap elektromobili ilkinji bolup synagdan geçirip bermegini haýyş etdi. Milli Liderimiz elektromobili herekete girizip, Akhan şaýoluna...

02-06-2023 Habarlar

Awtoulag sürüjileriň arasynda geçirilen bäsleşigiň jemi jemlendi

Oňa Aşgabatdaky awtoulag kärhanasynyň, «Ahalawtoulag», «Daşoguzawtoulag,» «Lebapawtoulag» hem-de «Maryawtoulag» önümçilik birleşikleriniň, Balkan awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň ezber...

27-05-2023 Habarlar

Latwiýada ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

12 — 16-njy iýun aralygynda Latwiýa Respublikasynda geçiriljek Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

26-05-2023 Habarlar

Bütindünýä durnukly ulag gününiň yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

Oňa «Ahalawtoulag» önümçilik birleşiginiň hem-de «Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň zähmetkeş hünärmenleri gatnaşdylar.

25-05-2023 Habarlar

Sürüjiler bäsleşdiler

Ýolagçy we ýük awtoulaglarynyň sürüjileri ýol hereketiniň düzgünlerine, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk düzgünlerine, awtoulagyň gurluşyna, ilkinji lukmançylyk kömegine, syýasy taýýarlyk...

23-05-2023 Habarlar

Türkmenistan we Owganystan üstaşyr ýük daşamakda hyzmatdaşlygy ösdürmegi ara alyp maslahatlaşdylar

Duşuşykda Türkmenistandan eksport edilýän nebit we gaz önümlerini Owganystanyň çäginden üstaşyr daşamaklygy ösdürmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

20-05-2023 Habarlar

«Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» atly hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi

Iki ugur boýunça guralan bu bäsleşige ýolagçy we ýük awtoulaglarynyň sürüjileri gatnaşyp, olar awtoulaglaryň gurluşy we olara hyzmat edilişi, ýol hereketiniň düzgünleri boýunça bellenilen şertleri...

19-05-2023 Habarlar

Türkmen wekiliýeti «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2023» XIV halkara ykdysady forumyna gatnaşdy

18-19-njy maýda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçirilen «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2023» XIV halkara ykdysady forumy dürli döwletlerden wekilleri bir ýere...

15-05-2023 Habarlar

Aşgabatda täze taksi sargyt hyzmaty — «Ynamly taksi» işläp başlady

Taksini 0656 gysga belgä jaň edip ýa-da «Ynamly taksi» mobil goşundysy arkaly sargyt edip bolýar.

15-05-2023 Habarlar

2023-nji ýylda galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bilen şertnama baglaşmak esasynda ýygnalan bugdaý hasylynyň meýdanlardan kabul ediş...

14-05-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew şu ýylyň 3-4-nji maýynda Aşgabatda geçirilen “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we...

11-05-2023 Habarlar

Ýerewanda ulag-üstaşyr infrastrukturasynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

10-njy maýda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky ilçisi M.Aýazow Ermenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýerine ýetiriji direktory A.Aleksanýan bilen duşuşdy.

11-05-2023 Habarlar

Türkmenistanyň we Täjigistanyň arasynda ulag ulgamy bilen bagly resminamalara gol çekildi

Bu möhüm resminamada iki döwletiň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn derejede köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeň ösdürmäge, halkara guramalarynyň çäklerinde netijeli gatnaşyklary...

10-05-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti döwlet sapary bilen Täjigistana bardy

Şu gün — 10-njy maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Täjigistan Respublikasyna bardy. 

09-05-2023 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkyny Ýeňiş güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ähli halkyny 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy bilen gutlady

04-05-2023 Habarlar

Ulag forumyna gatnaşyjylar Türkmenistanyň üstaşyr ulag kuwwaty bilen tanşarlar

Maslahat we sergi öz işini tamamlandan soňra, oňa gatnaşyjylar üçin Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň ugry we paýtagtymyzyň Halkara howa menzili boýunça gezelençler guralar.

04-05-2023 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň wekilleri daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen duşuşyk geçirdiler

Onda pandemiýadan soňky döwürde ulag we logistika ulgamyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, üstaşyr ulag ugurlarynda özara gatnaşyklaryň täze ugurlary kesgitlenildi.

03-05-2023 Habarlar

Halkara ulag forumynyň birinji gününde möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

Bu halkara çäreler dünýä ýurtlarynyň ençemesinden ulag ulgamynda iş alyp barýan döwlet düzümleriniň, öňdebaryjy kompaniýalaryň wekillerini, bilermenleri netiejli pikir alyşma meýdançasyna jemledi.

03-05-2023 Habarlar

Halkara ulag forumy we sergisi öz işine başlady

Halkara forum Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi we onuň garamagyndaky degişli edaralar bilen bilelikde guralýar.