Habarlar

Şu gün 11:10 Habarlar

Gazagystan Merkezi Aziýa we Hazar deňzi üçin doly hukukly transport we logistika merkezine öwrüler

Şu nukdaýnazardan Hytaý, Gyrgyzystan, Özbegistan, Russiýa Federasiýasy we Hazar deňzi bilen serhetlerde ulag, logistika we söwda merkezleri dörediler.

27-09-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Garaşsyzlyk gününiň 32 ýyllyk baýramy bilen gutlady

Sizi ata Watanymyz Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn

24-09-2023 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakyldy

Dabaraýly ýagdaýda ýurdumyzyň milli parlamentiniň ýolbaşçysy D.Gulmanowa Türkmenistanyň Mejlisiniň «Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen...

21-09-2023 Habarlar

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Aşgabada we Balkan welaýatyna iş saparyny...

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew paýtagtymyz boýunça iş saparynyň çäklerinde «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň desgalaryna baryp gördi we...

20-09-2023 Habarlar

Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gazak garyşyk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär

Mejlisiň dowamynda, iki döwletiň arasynda awtoulag gatnawlarynyň häzirki ýagdaýlaryna serediler we geljekde halkara awtoulag gatnawlaryny has-da artdyrmak we ösdürmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

20-09-2023 Habarlar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi sergä gatnaşýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentligi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirilýän Türkmenistanyň Garaşsyzlyk...

20-09-2023 Habarlar

Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we ABŞ-nyň baştutanlarynyň «C5+1» köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň...

Günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň awtoulag kerweni Merkezi Aziýa döwletleriniň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Baştutanlarynyň «C5+1» köptaraplaýyn...

18-09-2023 Habarlar

Ýurdumyzyň üç welaýatynda demir ýol menzilleriniň döwrebap binalary gurlar

Türkmenistany 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident maksatnamasyna laýyklykda, Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde, Ahal welaýatynyň Kaka we Bäherden etraplarynda hem-de...

15-09-2023 Habarlar

Ýük ganawlarynyň nyrhlarynyň düýpgöter peselmegi sebäpli, ony daşaýjylar bazardan çykýarlar

Hünärmeniň pikiriçe, Aziýa-Demirgazyk Ýewropa ugrundaky ýük nyrhlary rekord bahalar bilen deňeşdirilende 11 esse azaldy.

15-09-2023 Habarlar

Geljekki uly taslamalaryň biri Hindistan – Ýewropa

Nýu-Delide geçirilen G20 sammitinden soň Günorta Aziýa bilen Ýewropany Ýakyn Gündogaryň üsti bilen birleşdirjek täze halkara transport koridoryny döretmek barada ylalaşyk yglan edildi.

14-09-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «Merkezi Aziýa döwletleriniň baştutanlarynyň hormatly nyşany» bilen sylaglandy

Sylagy gowşurmak dabarasy «Kasri Millat» köşgünde geçirildi. Bu ýerde dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen, Prezident Emomali Rahmon Gahryman Arkadagymyza dabaraly ýagdaýda Merkezi Aziýa...

14-09-2023 Habarlar

Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýa döwletleriniň Ulag ministrleriniň duşuşygyna gatnaşdy

Duşuşyga Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekilýet gatnaşdy.

13-09-2023 Habarlar

Aziýadan Demirgazyk Ýewropa ugurlarynda uly arzanladyşlar hödürlenip başlady

Oktýabr aýyna çenli bu ugur Hytaýyň Antwerpen, Rotterdam we Gamburg şäherlerine 40 metrlik konteýner ibermek üçin ýük eýelerine 1000 dollardan arzan bahany hödürleýär. 

13-09-2023 Habarlar

Şu ýylyň 8 aýynda Russiýanyň demir ýollarynyň konteýner gatnawynyň ösüşi 12,7% ýokarlandy

​​​​​​​2023-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda Russiýanyň demir ýol ulgamynyň üsti bilen ähli görnüşli ulagda konteýner daşamak 4,8 million TEU boldy

11-09-2023 Habarlar

«Ynamly taksi» Arkadag şäheriniň we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary üçin elýeterli boldy

Taksini «0656» gysga belgä jaň edip ýa-da «Ynamly taksi» mobil goşundysy arkaly sargyt edip bolýar

08-09-2023 Habarlar

Duşanbe şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag ministrleriniň ilkinji gezek duşuşygy geçiriler

Merkezi Aziýa döwletleriniň baştutanlarynyň bäşinji maslahaty 2023-nji ýylyň 14-15-nji sentýabrynda Duşanbe şäherinde geçiriler. Onuň çäginde, 13-nji sentýabrda sebitdäki bäş ýurduň transport...

04-09-2023 Habarlar

Russiýanyň barlag nokatlarynyň 3-sine elektron nobat ulgamy işe girizildi

1-nji sentýabrdan Russiýa Federasiýasy döwlet serhedindäki üç sany barlag nokadynda ýük ulaglarynyň ýurda girmek üçin senesini we wagtyny mugt elektron öňünden nobata durmagyň sanly ulgamyny işe girizdi

01-09-2023 Habarlar

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» «Türkmendeňizderýaýollary» agentligine iki sany gury ýük gämisini gurar

Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentligine iki sany gury ýük gämisini gurmak barada «Balkan» gämi gurluşyk we...