Halkara ulag forumynyň birinji gününde möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün — 3-nji maýda paýtagtymyzyň Söwda-senagat edarasynda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023» atly iki günlük halkara maslahat we sergi öz işine başlady.

Bu halkara çäreler dünýä ýurtlarynyň ençemesinden ulag ulgamynda iş alyp barýan döwlet düzümleriniň, öňdebaryjy kompaniýalaryň wekillerini, bilermenleri netiejli pikir alyşma meýdançasyna jemledi.

Günüň ikinji ýarymynda başlan forumyň birinji sessiýasynda Halkara awtomobil ulaglary birleşiginiň Ýewraziýadaky hemişelik wekilhanasynyň, Aziýa we Ýuwaş ummany Ykdysady we Durmuş Komissiýasynyň, BMG-niň Ýewropanyň Ykdysady komissiýanyň, Halkara ýol ulaglary birleşiginiň wekilleri, Gyrgyzystan Respublikasynyň ulag we aragatnaşyk ministri, TRACECA Hökümetara komissiýasynyň hemişelik sekretariatynyň Baş sekretary, Demir ýollaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk guramasynyň komitetiniň başlygy, Rumyniýanyň Ulag we infrastruktura ministrliginiň Döwlet sekretary, Gara deňiz-Hazar deňzi Halkara ulag geçelgesi strategiki taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça işçi toparyň utgaşdyryjysy, Täjigistan Respublikasynyň Ulag ministriniň orunbasary, Halkara Ulag diplomatiýa merkeziniň ýerine ýetiriji sekretary, Türki döwletleriň Guramasynyň baş sekretaryň orunbasary, Halkara ulag assosiýasiýasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy çykyş etdiler.

Maslahatyň birinji güni iki sessiýadan ybarat bolup, ol häzirki zaman ykdysadyýetinde ulag we logistika ulag-logistika ulgamynyň soňky gazananlary ýaly mowzuklary öz içine alýar.

Forumda pandemiýadan soňky dikeldiş döwürde halkara söwda, transport, ulag we üstaşyr geçelgelerini ösdürmek, şeýle hem infrastruktura mümkinçilikleri ýaly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Çykyş edenleriň nygtaýyşlary ýaly, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň bu ulgamdaky gatnaşyklary giňeltmäge çalyşmagy, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň üstaşyr ulag ulgamynda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler, esasy işewür toparlar bilen hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi esasynda şertlendirilendir. Şunuň bilen birlikde, gyzyklanma bildirýän ähli taraplaryň geljegi uly türkmen bazarynda netijeli işlemegi üçin amatly hukuk, maliýe-ykdysady şertleriň döredilýändigi bellenildi.

Ertir halkara maslahat öz işini ugurdaş mejlis görnüşinde dowam eder. Onuň gün tertibine durnukly ulag ulgamynyň daşky gurşaw talaplary. «Ýaşyl» infrastrukturany ösdürmekde döwlet we hususy düzümleriň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýeti we ulag we aragatnaşyk toplumynyň ösüşinde ylym-bilimiň orny bilen bagly meseleler giriziler.

Şeýle-de forumyň çäklerinde sylaglaýyş dabarasyny geçirmek, özara gatnaşyklary pugtalandyrmaga, onuň netijeli görnüşlerini işläp taýýarlamaga, ählumumy abadançylygyň we ösüşiň bähbidine sebit hem-de halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen resminamalara gol çekmek göz öňünde tutulýar.

Forumyň işi tamamlanandan soňra, oňa gatnaşyjylar üçin Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň bölegine hem-de paýtagtymyzyň Halkara howa menziline gezelençleri guramak we Türkmenbaşy şäherine sapar meýilleşdirildi. Onuň çäklerinde myhmanlar Halkara deňiz portuna baryp, ýokary halkara ölçeglere laýyk gelýän bu döwrebap desganyň ägirt uly ulag-üstaşyr kuwwaty bilen tanşarlar.