40-njy we 113-nji belgili awtobuslaryň gatnawlaryna üýtgetme girizildi

Hormatly ýolagçylar! «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň  Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy tarapyndan, ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmakda yzygiderli işler durmuşa geçirilýär. Şu maksat bilen 2023-nji ýylyň 29-njy martyndan başlap 40-njy «Gurtly–Parahat» we 113-nji «Awtokombinat–Gurtly» ugurlary Görogly köçesi bilen hereketini dowam edip Taslama köçäni kesip geçer. Olaryň Gurtly ýaşaýyş toplumyna tarap demirgazyklygyna üýtgedilen görnüşde hereket etjekdigini «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň  Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy Siziň dykgatyňyza ýetirýär.