Türkmenistan ― Gazagystan serhedinde döwrebap ýol gurlar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň buýurmagynda «Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystan serhedi» täze, döwrebap awtomobil ýolunyň we onuň ugrundaky desgalaryň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda habar berildi.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.
Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 2-nji maýyna çenli kabul edilýär.

•    Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.
•    Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 12) 44-46-64, 44-46-77.