Türkmenistan bilen Bahreýn Patyşalygynyň arasynda howa, deňiz we demirýol ulgamlary boýunça hyzmatdaşlyk baradaky Ylalaşyga gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Bahreýn Patyşalygyna resmi saparynyp çäklerinde gol çekilen ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň arasynda deňiz, howa we demirýol ulgamlary boýunça hyzmatdaşlyk etmek baradaky Ähtnama hem bar.

Taraplar agzalan ugurlar boýunça gatnaşyklaryň derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigi barada bir pikire gulluk edýärler. Bu hyzmatdaşlyk iki döwletiň hem ykdysady ösüşlerine mynasyp goşandyny goşar.

Türkmenistanda barha ösdürilýän deňiz ýollary arkaly daşary söwda üçin dostlukly döwletiň kompaniýalary maýa goýmaga taýýar. Has tejribeli Bahreýn kompaniýalary bilelikdäki hyzmatdaşlygyň netijesinde Türkmenistanyň deňiz derwezesiniň Hazar deňzindäki we

Ýewraziýadaky iň kuwwatly deňiz derwezeleriniň biri boljakdygyna ynam bildirýärler.

Taraplar ýakyn hyzmatdaşlygy demirýol ulgamynda hem ýola goýmakçy. Türkmenistan we Bahreýn Patyşalygy Gündogar we Günbatar Aziýanyň arasynda demirýol arkaly ýük daşamagyň iň möhüm derwezelerine öwrüler.