«Türkmenuiaggözegçilik» döwlet kärhanasy

 ÝÜK DAŞAÝJYLARYŇ DYKGATYNA
Türkmenistanyň çäginde hasaba alnan ýük daşaýjylary daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly guramalary bilen ikitaraplaýyn ylalaşyk esasynda özara alşylýan rugsatnamalary resmileşdirmek we almak üçin çäk degişliligi boýunça aşakda görkezilen salgy we telefon belgileri arkaly ýüz tutup bilerler
Balkan welaýatynda ýaşaýan raýatlar Balkan welaýatynýň «Balkanawtoulag» önümçilik birleşigine, Balkanabat şäheriniň Beýik Ýüpekýoly köçesiniň ugrunda, 101-nji ýaşaýyş jaý toplumy, telefon belgisi                             (8-00-222) 6-73-41, faks (8-G0-222) 6-78-60;
Mary welaýatynda ýaşaýan raýatlar Mary welaýatynyň «Maryawtoulag» önümçilik birleşigine, Mary şäheri, Ýeňşiň 50 ýyllygy köçesiniň 54- nji jaýy, telefon belgisi (8-00-522)     5-63-41, faks (8-00-522) 5-63-41;
Lebap welaýatynda ýaşaýan raýatlar Lebap welaýatynyň «Lebapawtoulag» önümçilik birleşigine, Türkmenabat şäheriniň Babagammar köçesiniň 89-njy jaýy, telefon belgisi (8-00-422) 6-34-37;
Daşoguz welaýatynda ýaşaýan raýatlar Daşoguz welaýätynyň «Daşoguzawtoulag» önümçilik blrieşigine, Daşoguz şäheriniň Şagadam köçesiniň 41-nji jaýy, telefon belgisi           (8-00-322) 6-07-04, faks (8-00-322) 6-07-04;
Ahal welaýatynda we Aşgabat şäherinde ýaşaýan raýatlar Ahal welaýatynýň «Ahalawtoulag» önümçilik birleşigine,  Aşgabat şäheriniň Ruhabat şaýoly köçesiniň 2-nji jaýy, telefon belgisi (8-00-12) 24-52-38, faks (8-00-12) 24-52-38.
     «Türkmenuiaggözegçilik» döwlet kärhanasy