«Türkmen Logistika» bilen CILT Central Asia-nyň arasynda wideomaslahat geçirildi

«Türkmen Logistika» assosiasiýasynyň wekilleri Merkezi Aziýanyň Patyşalyk Logistika we ulag institutynyň (CILT Central Asia) hünärmenleri bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdiler.

Iş maslahatynyň dowamynda iki tarapyň ýolbaşçylary 2023-nji ýylda bilelikdäki çäreleri meýilleşdirmek, CILT Central Asia-nyň okuw meýilnamalaryny guramak we Assosiasiýa agza kompaniýalaryň wekilleriniň özara gatnaşygyny guramak barada pikir alyşdylar.

Şeýle hem taraplar 3 ― 4-nji maýda Aşgabatda geçiriljek «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyk we ösüş ― 2023» atly maslahata gatnaşmagyň meselesine garadylar.

Iş maslahatynyň netijesinde 2023-nji ýyl üçin CILT Central Asia we «Türkmen Logistika» Assosiasiýasynyň Bilelikdäki Hereketleriniň meýilnamasynyň taslamasy ylalaşyldy. Bu meýilnama USAID-iň Merkezi Aziýa boýunça söwda maksatnamasynyň goldawy bilen amala aşyrylar. Çeşmäniň bellemegine görä, ýakyn wagtda üç taraplaýyn resminama gol çekiler.