Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahaty mynasybetli awtobuslara ýazgylar ýazyldy

Paýtagtymyz Aşgabatda ýakyn günlerde geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahaty mynasybetli şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslaryna bu çäre bilen baglanyşykly ýazgylar ýerleşdirildi.

Bu awtobuslarda ýerleşdirilen ýazgylar çäräni wagyz etmek bilen, «Döwletliniň ugran işi oň bolar!» ýa-da «Döwletli maslahat oň bolsun!» diýen jümlelerde beýan edilýär.

Ýatladyp geçsek, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahaty jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Aşgabat şäherindäki Maslahat köşgünde geçiriler.