Täze ýyldan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Belgili şahsy möhüriniň täze nusgasy güýje girýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýtynda gullugyň Belgili şahsy möhüriniň täze nusgasynyň 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap güýje girýändigi habar berildi.

Gullugyň başlygynyň bu babatdaky degişli buýrugy şu ýylyň 7-nji dekabrynda çykdy.

Şunuň bilen baglylykda, görkezilen seneden başlap, özge möhür bilen resmileşdirilen gümrük resminamalary güýjüni ýitiren hasap edilýär.