Aşgabatda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli maslahatlar we forumlar geçiriler

Her ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanda giňden bellenilip geçilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabat şäherinde 9 — 11-nji dekabr aralygynda birnäçe mowzuklaýyn çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Bu çäreleriň meýilnamasyna halkara we sebitleýin derejedäki forumlar girýär:

  • Bitaraplygyň dostlarynyň toparynyň ýokary derejedäki duşuşygy;
  • Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogynyň ýyllyk mejlisi    ;
  • Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde ýyllyk duşuşygy;
  • Merkezi Aziýa döwletleriniň Strategiki barlag institutlarynyň nobatdaky duşuşygy;
  • Ýaşlar bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň arasyndaky Dialog.

11-nji dekabrda «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahatynyň gibrid görnüşde geçirilmegine garaşylýar. Parahatçylykly gepleşikleri guramak ugrundaky möhüm halkara