Türkmenistan gümrük edaralarynyň işini sanlaşdyrýar

Awtomobil ulaglary boýunça halkara birleşigi (IRU) eTIR halkara gümrük sanly ulgamyny ornaşdyrmakda Türkmenistana ýardam berýär.

COVID-19 pandemiýasyndan ozal, Türkmenistan bilen IRU-nyň arasynda gümrük gözegçiligini döwrebaplaşdyrmak we halkara üstaşyr geçişini ýeňilleşdirmek maksady bilen hyzmatdaşlyk ýola goýuldy.

Ileri tutulýan ugurlaryň arasynda gümrük maglumatlarynyň TIR-EPD elektron ulgamy we Türkmenistanyň «eTIR» gümrük ulgamyna goşulyşmagynyň mehanizmleri bar.

TIR-EPD MDP depderçeleriniň eýelerine araçy hyzmatlara ýüz tutmazdan, dürli ýurtlaryň gümrük edaralaryna elektron deslapky beýannamalary mugt ibermäge mümkinçilik berýän programma üpjünçiligidir. Öňünden maglumat alyşmak, ýük gelmezden ozal töwekgelçilik derňewini ýeňilleşdirýär we serhet geçelgesini has ygtybarly, has çalt we çaltlaşdyrýar.

TIR-EPD-niň Türkmenistanda üstünlikli durmuşa geçirilmegi gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we gümrük gözegçiligini gowulandyrmak üçin möhüm ädimdir.