Hormatly ýolagçylar 88-nji ugur boýunça bildiriş!


“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

  •  88-nji “Büzmeýin – Garadaşaýak” ugur boýunça awtobus “Büzmeýin” belleniş nokadyndan ugraýar Senagat köçe – G.Orazow köçe – Ýeňiş seýilgähi köçe – M.Garryýew köçe – J.Hansähedow köçe – Magtymguly köçe – Büzmeýin köçe – Geňeş köçe – Kesearkaç köçe bilen hereket edip, yzyna J.Hansähedow köçe – M.Garryýew köçe – Ýeňiş seýilgähi köçe – G.Orazow köçe – Senagat köçe bilen hereket edip, “Büzmeýin” belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91