45-nji “Teke bazar – Gökdere”

2020-nji ýylyň 26-nji oktýabryndan

“Türkmenawtolaglary” agentligi, ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak hem-de kärhananyň ykdysady taraplaryny nazara almak maksady bilen, 2020-nji ýylyň  26-nji oktýabryndan, 45-nji “Teke bazar – Gökdere” ugry boýunça gatnaýan awtobusyň hereket edýän ugryna üýtgetmeleriň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

45-nji “Teke bazar – Gökdere” ugur boýunça  gatnaýan awtobus ugryna  2020-nji ýylyň 26-nji oktýabryndan,  ugryň gatnawyna üýtgetmeler girizilip  “Gurtly – Gökdere”  ugry bilen gatnajakdygyny Siziň dykgatyňyza ýetirýäris.

  • 45-nji “Gurtly – Gökdere” ugur boýunça  gatnaýan awtobus “Gurtly” belleniş nokadyndan ugraýar hem-de “Ruhabat köçe – Gurbansoltan eje  şaýoly – A.Annanow köçe  – Magtymguly şaýoly – Tähran köçesi – Görogly köçesi – Akdepe harby şäherçesi – Görogly köçesi ” bilen hereket edip, “Gökderä” barýar hem-de yzyna “Gökdereden” ugraýar we “Görogly köçesi – Tähran köçesi – Magtymguly şaýoly –A.Annanow köçesi – Gurbansoltan eje  şaýoly – Ruhabat köçe ” bilen hereket edip, “Gurtly ” belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 28-60-30, 28-60-80.