مسیر

در شهر
شماره مسیرز نقطهبه نقطهطولطول چرخهدوره برنامه ریزی شدهنمایش نقشه

6

59 km140 min12 min

31

31.4 km90 min9 min

26

26.3 km90 min12 min

38

33 km120 min10 min

77

36 km100 min10 min

12

34 km70 min23 min

13

57 km140 min7 min

15

67 km150 min10 min

23

50 km130 min9 min

25

54 km90 min45 min

28

39 km110 min4 min

29

53 km140 min6 min

30

48.8 km140 min12 min

40

52 km140 min12 min

73

66 km150 min10 min

1

22 km90 min10 min

18

47 km130 min14 min

22

47 km120 min9 min

2

23 km80 min16 min

4

29 km90 min15 min