مسیر

در شهر
شماره مسیرز نقطهبه نقطهطولطول چرخهدوره برنامه ریزی شدهنمایش نقشه

1

36 km110 min15 min

2

23 km80 min8 min

3

98 km160 min15 min

4

29 km90 min8 min

5

22 km70 min11 min

6

59 km140 min16 min

7

37.2 km80 min8 min

8

37.7 km90 min12 min

9

33 km90 min16 min

10

61 km140 min16 min

11

74 km130 min8 min

12

34 km70 min12 min

13

61 km160 min16 min

14

42.4 km120 min16 min

15

66 km160 min12 min

16

37 km90 min15 min

17

50 km120 min15 min

18

49.5 km120 min15 min

19

28 km80 min15 min

20

47 km110 min15 min