مسیر

در شهر
شماره مسیرز نقطهبه نقطهطولطول چرخهدوره برنامه ریزی شدهنمایش نقشه

1

22 km90 min10 min

2

23 km80 min16 min

3

108 km170 min24 min

4

29 km90 min15 min

5

22 km70 min17 min

6

59 km140 min12 min

7

37.2 km80 min10 min

8

37.7 km90 min10 min

9

33 km90 min7 min

10

61 km140 min6 min

11

62 km140 min15 min

12

34 km70 min23 min

13

57 km140 min7 min

14

42.4 km120 min6 min

15

67 km150 min10 min

16

37 km90 min15 min

17

50 km120 min9 min

18

47 km130 min14 min

19

28 km80 min7 min

20

49 km110 min13 min