04 سپتامبر 2020

مسافران عزیز!

№77 "Autokombinat - Teke Bazar"

ادامه مطلب

04 مارس 2020

مسیرهای جدید اتوبوس برای افتتاح در عشق آباد

خط اتوبوس 46 پوند از ایستگاه راه آهن عشق آباد و سپس در امتداد خیابان کمین - خیابان ترکمنباشی - خیابان مگتیمگلی - خیابان ابا عنایف - خیابان گوبانسولتان اژه - گرتلی

ادامه مطلب

17 ژانویه 2020

مسافران عزیز!

تغییراتی در حرکت اتوبوسهای مسیرهای شماره ایجاد شده است. 13 ، 15 ، 23 ، 28 ، 29 ، 30 ، 40 ، 42 ، 49 ، 52 ، 56 و 73 ، طبق طرح ضمیمه

ادامه مطلب

23 دسامبر 2019

مسافران عزیز!

این طرح از صادرات شرکت کنندگان از اقدامات در جلسه سال نو از مرکز فرهنگی و سرگرم کننده " علم"

ادامه مطلب