مسافران عزیز!

از 15 ژوئیه سال 2020 ، تردد اتوبوس های مسافری در مسیرهای بین شهری از عشق آباد به استانها به طور موقت متوقف شد ، اما حمل و نقل مسافر به بیمارستانهای «آرچمن» ، «ملهاگارا» ، «داشگوز» و «بایرامالی» انجام می شود.