duralga banner

Säheriçi awtobus gatnawlar

Säheriçi awtobus gatnawlar

Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

taksi banner

«Halkara Awtomenzil — Hazar» ugry boýunça täze gatnaw ýola goýuldy

2023-nji ýylyň aprel aýynyň 01-dan başlap, «Halkara Awtomenzil — Hazar» ugry boýunça täze gatnaw ýola goýuldy.

Türkmenistanyň ulag mümkinçiligini we maýa goýumyny maý aýynda geçiriljek...

3-4-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar Agentligi we «Turkmen forum» kompaniýasy tarapyndan gurnalýan halkara maslahatynyň we sergisiniň çäklerinde halkara ýük daşamalarynyň we ulag-üstaşyr geçelgeleriniň ösüşini ara...

Türkmenistanda sürüjilik şahadatnamasyny almak boýunça Tertibe goşmaçalar...

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi «Ulag serişdelerini dolandyrmaga hukuk almak üçin hünär synaglaryny geçirmegiň Tertibine» goşmaçalary girizdi.