duralga banner

Säheriçi awtobus gatnawlar

Säheriçi awtobus gatnawlar

Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

Gazagystan Merkezi Aziýa we Hazar deňzi üçin doly hukukly transport we logistika...

Şu nukdaýnazardan Hytaý, Gyrgyzystan, Özbegistan, Russiýa Federasiýasy we Hazar deňzi bilen serhetlerde ulag, logistika we söwda merkezleri dörediler.

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Garaşsyzlyk gününiň 32 ýyllyk baýramy...

Sizi ata Watanymyz Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady...

Dabaraýly ýagdaýda ýurdumyzyň milli parlamentiniň ýolbaşçysy D.Gulmanowa Türkmenistanyň Mejlisiniň «Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak hakynda» Karary okady