duralga banner

Säheriçi awtobus gatnawlar

Säheriçi awtobus gatnawlar

Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

Gahryman Arkadagymyz Arkadag şäherinde ulanyljak elektrobuslar we elektromobiller...

Şäheriň häkimi Ş.Durdylyýew Milli Liderimizden ýurdumyza getirilen döwrebap elektromobili ilkinji bolup synagdan geçirip bermegini haýyş etdi. Milli Liderimiz elektromobili herekete girizip, Akhan şaýoluna tarap ugur aldy hem-de täze ulagy synag...

Awtoulag sürüjileriň arasynda geçirilen bäsleşigiň jemi jemlendi

Oňa Aşgabatdaky awtoulag kärhanasynyň, «Ahalawtoulag», «Daşoguzawtoulag,» «Lebapawtoulag» hem-de «Maryawtoulag» önümçilik birleşikleriniň, Balkan awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň ezber sürüjileri gatnaşdylar

Latwiýada ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň...

12 — 16-njy iýun aralygynda Latwiýa Respublikasynda geçiriljek Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin taýýarlyk işleri alnyp barylýar.