Ministrlige ygtyýarnama almak üçin tabşyrylmaly resminamalaryň sanawy

 • 13 Iýun 2018

4931 kodyŞäher we säher töwereginde ýolagçy gatnadýan ýerüsti

ulaglaryň işi

Diňe ýolagçylary gury ýer ulagy bilen rejä garaşsyzlykda gatnatmak: gezelenç etmegi maksat edinen ýolagçylary halkara gatnaw ugry boýunça awtobuslarda gatnatmak işleri.

 1. Ministrlige hat. (senesi tabşyrylýan gününden bolmaly).
 2. ARZA (Ygtyýarnama bermek hakynda).
 3. Borçnama (TAUM-6goşundy).
 4. EGRPO (tassyklanan nusgasy).
 5. Tertipnama (4931 kody bolmaly, tassyklanan nusgasy).
 6. Şahadatnama (tassyklanan nusgasy).
 7. Edara başlyk bellemek hakynda buýruk (nusgasy), pasport (nusgasy), diplom (nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy)
 8. Edara ulanyş howpsuzlygyna jogapkär işgär bellemek hakyndaky buýruk (nusgasy), passport (nusgasy), diplom (nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy)
 9. Edaranyň adyndan YGTYÝARNAMA almak üçin  jogapkär işgäriň Ynanç haty (asyl nusgasy), pasport (nusgasy), zähmet depderçesi (tassyklanan nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy).
 10.  Edara degişli awtoulag serişdeleriniň ulanyş howpsuzlygy barada geçiriljek meýilnamasy (asyl nusgasy).
 11.  KEPIL HATY (edaranyň awtoulag serişdeleriniň ulanyş howpsuzlygyna jogapkär işgär işden çykan halatynda, şol wezipä başga bir adamy belläp, Ministrlige habar berjekdigi barada).
 12.  Edaranyň işgärleriniň wezipe sanawy.
 13.  Edaranyň esasy serişdeleri we maddy gymmatlyklary (enjamlaýyn binýady).
 14.  Meýdança ýeriniň şertnamasy (nusgasy).
 15.  Ofis, Ýuridiki salgysynyň şertnamasy (nusgasy).
 16.  Şepagat uýasy ýa-da agasy buýruk bilen bellenmeli, buýruk (nusgasy), pasport (nusgasy), diplom (nusgasy), familiýasy üýtgände nika haty (nusgasy).
 • Sürüjä gerek resminamalar. (sürüjini işe kabul etmek we belli bir ýolagçy gatnadýan awtobusa berkitmek hakynda buýruk, (nusgasy) pasportynyň nusgasy, sürüjilik şahadatnamasynyň nusgasy, lukman güwänamasy-görnüşi 083h, ruhy keseli, hem-de neşekeşlik we arakhorlyk boýunça hasapda durmaýandygyny tassyklaýyjy kepilnamalary, (asyl nusgasy, möhleti 1 aý) awtoşkolasy (nusgasy)),
 • Ýolagçy gatnadýan awtobusa gerek resminamalar. (awtoremzawodyň netijesi, tehpasport (nusgasy), guratlyk haty (nusgasy), ýolagçy awtoulagyna degişli ätiýaçlandyryş polisi - polisda awtoulagyň döwlet belgisi ýazylan bolmaly (nusgasy) we orun sanynyň ätiýaçlandyryş polisi).

Resminamalar tabşyrylanda asyl nusgalarynyň bolmagy hökmandyr!

BELLIK: Tabşyrylýan resminamalary aýdyňlaşdyrmak, takyk bellemek maksady bilen Ministrlik tarapyndan goşmaça maglumatlary (resminamalary) talap etmäge hukugy bardyr.

 

 

 

 

 

 

52 29 kody – Beýleki kömekçi ulaglaryň işi;

Diňe awtomobil ulaglarynda ulag-ekspedision hyzmat­lary amala aşyrmak

 

 1. Ministrlige hat. (senesi tabşyrylýan gününden bolmaly).
 2. ARZA (Ygtyýarnama bermek hakynda).
 3. Borçnama (TAUM-6goşundy).
 4. EGRPO (tassyklanan nusgasy).
 5. Tertipnama (5229 kody bolmaly, tassyklanan nusgasy).
 6. Şahadatnama (tassyklanan nusgasy).
 7. Edara başlyk bellemek hakynda buýruk (nusgasy), pasport (nusgasy), diplom (nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy)
 8. Edara ekspeditor işine jogapkär işgär bellemek hakyndaky buýruk (nusgasy), passport (nusgasy), diplom (nusgasy), zähmet depderçesi (tassyklanan nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy), awtoşkola (nusgasy).
 9. Edaranyň adyndan YGTYÝARNAMA almak üçin  jogapkär işgäriň Ynanç haty (asyl nusgasy), pasport (nusgasy), zähmet depderçesi (tassyklanan nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy).
 10.  Edaranyň Iş meýilnamasy (asyl nusgasy).
 11.  KEPIL HATY (edaranyň ekspeditorçylyk işine jogapkär işgär işden çykan halatynda, şol wezipä başga bir adamy belläp, Ministrlige habar berjekdigi barada).
 12.  Edaranyň işgärleriniň wezipe sanawy.
 13.  Edaranyň esasy serişdeleri we maddy gymmatlyklary (enjamlaýyn binýady).
 14.  Meýdança ýeriniň şertnamasy (nusgasy).
 15.  Ofis, Ýuridiki salgysynyň şertnamasy (nusgasy).

 

Resminamalar tabşyrylanda asyl nusgalarynyň bolmagy hökmandyr!

BELLIK: Tabşyrylýan resminamalary aýdyňlaşdyrmak, takyk bellemek maksady bilen Ministrlik tarapyndan goşmaça maglumatlary (resminamalary) talap etmäge hukugy bardyr.

 

 

 

 

 

 

 

4933 kodyTürkmenistanda ýolagçylary ýeňil awtoulaglarda gatnatmak

 

 1. Ministrlige hat. (senesi tabşyrylýan gününden bolmaly).
 2. ARZA (Ygtyýarnama bermek hakynda).
 3. Borçnama (TAUM-6goşundy).
 4. EGRPO (tassyklanan nusgasy).
 5. Tertipnama (4933 kody bolmaly, tassyklanan nusgasy).
 6. Şahadatnama (tassyklanan nusgasy).
 7. Edara başlyk bellemek hakynda buýruk (nusgasy), pasport (nusgasy), diplom (nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy),
 8. Edara ulanyş howpsuzlygyna jogapkär işgär bellemek hakyndaky buýruk (nusgasy), passport (nusgasy), diplom (nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy)
 9. Edaranyň adyndan YGTYÝARNAMA almak üçin  jogapkär işgäriň Ynanç haty (asyl nusgasy), pasport (nusgasy), zähmet depderçesi (tassyklanan nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy).
 10.  Edara degişli awtoulag serişdeleriniň ulanyş howpsuzlygy barada geçiriljek meýilnamasy (asyl nusgasy).
 11.  KEPIL HATY (edaranyň awtoulag serişdeleriniň ulanyş howpsuzlygyna jogapkär işgär işden çykan halatynda, şol wezipä başga bir adamy belläp, Ministrlige habar berjekdigi barada).
 12.  Edaranyň işgärleriniň wezipe sanawy.
 13.  Edaranyň esasy serişdeleri we maddy gymmatlyklary (enjamlaýyn binýady).
 14.  Meýdança ýeriniň şertnamasy (nusgasy).
 15.  Ofis, Ýuridiki salgysynyň şertnamasy (nusgasy).
 16.  Şepagat uýasy ýa-da agasy buýruk bilen bellenmeli, buýruk (nusgasy), pasport (nusgasy), diplom (nusgasy), familiýasy üýtgände nika haty (nusgasy).
 • Sürüjä gerek resminamalar. (sürüjini işe kabul etmek we belli bir ýolagçy gatnadýan ýeňil awtoulaga berkitmek hakynda buýruk, (nusgasy) pasportynyň nusgasy, sürüjilik şahadatnamasynyň nusgasy, lukman güwänamasy-görnüşi 083h, ruhy keseli, hem-de neşekeşlik we arakhorlyk boýunça hasapda durmaýandygyny tassyklaýyjy kepilnamalary, (asyl nusgasy möhleti 1 aý) awtoşkolasy (nusgasy)),
 • Ýolagçy gatnadýan ýeňil awtoulaga gerek resminamalar. (awtoremzawodyň netijesi, tehpasport (nusgasy), guratlyk haty (nusgasy), ýolagçy awtoulagyna degişli ätiýaçlandyryş polisi - polisda awtoulagyň döwlet belgisi ýazylan bolmaly (nusgasy) we orun sanynyň ätiýaçlandyryş polisi).

Resminamalar tabşyrylanda asyl nusgalarynyň bolmagy hökmandyr!

BELLIK: Tabşyrylýan resminamalary aýdyňlaşdyrmak, takyk bellemek maksady bilen Ministrlik tarapyndan goşmaça maglumatlary (resminamalary) talap etmäge hukugy bardyr.

 

 

 

 

 

 

4941 kody Ýük awtoulag ulaglarynyň işi;

Türkmenistanyň çäklerinde we onuň daşynda awtomobil ulagynda ýük çekmek         (howply ýüklerden başga)

 1. Ministrlige hat. (senesi tabşyrylýan gününden bolmaly).
 2. ARZA (Ygtyýarnama bermek hakynda).
 3. Borçnama (TAUM-6goşundy).
 4. EGRPO (tassyklanan nusgasy).
 5. Tertipnama (4941 kody bolmaly, tassyklanan nusgasy).
 6. Şahadatnama (tassyklanan nusgasy).
 7. Edara başlyk bellemek hakynda buýruk (nusgasy), pasport (nusgasy), diplom (nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy).
 8. Edara ulanyş howpsuzlygyna jogapkär işgär bellemek hakyndaky buýruk (nusgasy), passport (nusgasy), diplom (Inžener-mehanik, mehanik-tehnik) (nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy).
 9. Edaranyň adyndan YGTYÝARNAMA almak üçin  jogapkär işgäriň Ynanç haty (asyl nusgasy), pasport (nusgasy), zähmet depderçesi (tassyklanan nusgasy), sürüjilik şahadatnama (nusgasy).
 10.  Edara degişli awtoulag serişdeleriniň ulanyş howpsuzlygy barada geçiriljek meýilnamasy (asyl nusgasy).
 11.  KEPIL HATY (edaranyň awtoulag serişdeleriniň ulanyş howpsuzlygyna jogapkär işgär işden çykan halatynda, şol wezipä başga bir adamy belläp, Ministrlige habar berjekdigi barada).
 12.  Edaranyň işgärleriniň wezipe sanawy.
 13.  Edaranyň esasy serişdeleri we maddy gymmatlyklary (enjamlaýyn binýady).
 14.  Meýdança ýeriniň şertnamasy (nusgasy).
 15.  Ofis, Ýuridiki salgysynyň şertnamasy (nusgasy).
 16.  Şepagat uýasy ýa-da agasy buýruk bilen bellenmeli, buýruk (nusgasy), pasport (nusgasy), diplom (nusgasy), familiýasy üýtgände nika haty (nusgasy).
 • Sürüjä gerek resminamalar. (sürüjini işe kabul etmek we belli bir awtoulaga berkitmek hakynda buýruk, (nusgasy) pasportynyň nusgasy, sürüjilik şahadatnamasynyň nusgasy, lukman güwänamasy-görnüşi 083/h, ruhy keseli, hem-de neşekeşlik we arakhorlyk boýunça hasapda durmaýandygyny tassyklaýyjy kepilnamalary - (ýaşaýan salgysy boýunça, asyl nusgasy, möhleti 1 aý) awtoşkolasy (nusgasy)),
 • Awtoulaga gerek resminamalar. (awtoremzawodyň netijesi, tehpasport (nusgasy), guratlyk haty (nusgasy), ätiýaçlandyryş polisi - polisda awtoulagyň döwlet belgisi ýazylan bolmaly (nusgasy)).

Resminamalar tabşyrylanda asyl nusgalarynyň bolmagy hökmandyr!

BELLIK: Tabşyrylýan resminamalary aýdyňlaşdyrmak, takyk bellemek maksady bilen Ministrlik tarapyndan goşmaça maglumatlary (resminamalary) talap etmäge hukugy bardyr.

 

 

 

 

 

4931 kodyŞäher we säher töwereginde ýolagçy gatnadýan ýerüsti

ulaglaryň işi

Diňe ýolagçylary gury ýer ulagy bilen rejä garaşsyzlykda gatnatmak: gezelenç etmegi maksat edinen ýolagçylary halkara gatnaw ugry boýunça awtobuslarda gatnatmak.

 1. Ygtyýarnamanyň möhleti tamamlanany bar bolan halatynda tabşyrmaly!
 2. Awtoremzawod netijenamasy (asyl nusgasy)
 3. Salgyt gullugyn bellige alyş şahadatnamasy (nusgasy)
 4. Sürüjiniň pasporty (nusgasy)
 5. Sürüjilik şahadatnamasy (nusgasy)
 6. Awtomobil mekdebiniň şahadatnamasy (nusgasy)
 7. Lukman güwänamasy - görnüşi 083h (asyl nusgasy)
 8. Lukman kepilnamasy - ruhy keseli boýunça hasapda durmaýanlygy barada (asyl nusgasy). Möhleti 1 (bir) aý
 9. Lukman kepilnamasy - neşekeşlik we arakhorlyk boýunça hasapda durmaýanlygy barada (asyl nusgasy). Möhleti 1 (bir) aý
 10. Awtoulagyň tehniki pasporty - (nusgasy)
 11. Awtoulagyň guratlyk haty - tehniki barlagdan geçirilen bolmaly (nusgasy)
 12. Ýolagçy gatnadýan awtobusyň