Ministrlige arzalaryň blankalarynyň nusgalary

  • 14 Iýun 2018

 

 

 

Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligine

 

 

 

 

Ygtyýarnamanyň hereketini möhletinden öň bes etmek hakynda arza

 

Işiň aýry-aýry görnüşlerine ygtyýarlylandyrmak hakynda“ Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda " ______________________________________________________________________

(edara görnüşindäki tarapyň doly ady, 

____________________________________________________________________________________________________

hukuk salgysy, guramaçylyk-hukuk görnüşi;

___________________________________________________________________________________________________

ygtyýarnamalynyň-şahsy tarapyň  familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşaýan ýeri, pasport maglumatlary)

öň _____________________________________________________________________

(işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň ýa-da kiçi görnüşleriniň atlary)

___________________________________________________________________________________________________

amala aşyrmaga berlen_______________ belgili ygtyýarnamanyň hereketini

_____________________________________________________________________________________________

 (ygtyýarnamanyň hereketini möhletinden öň bes etmek üçin esasy görkezmeli)

sebäpli _______ ýylyň "____"____________  möhletinden öň bes etmegiňizi Sizden haýyş edýärin. 

 

 

 

Ygtyýarnama bermek we (ýa-da) gaýtadan resmileşdirmek üçin meniň tölän döwlet pajymyň jeminiň yzyna gaýtarylyp berilmeýändigi barada habardar edildim.

 

 

 

М.Ý.

Ygtyýarnamaly _ ________________ _________ _________________ ________________    

                                            (wezipesi)                                      (F.A A..)                                                  (goly)

 

Kabul edildi ________________________________________________________________________

(arzanyň bellige alnan belgisi we senesi, ygtyýarlylandyryjy edaranyň ygtyýarly eden wezipeli adamynyň F.A.A. we goly)

 

 

 

 

 

 

Türkmenistanyň Awtomobil

ulaglary ministrligine

 

Işiň kiçi görnüşini ygtyýarnama goşmak barada arza

 

“Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 23-nji awgustyndaky 13180-nji kararyna laýyklykda öň  ____________________________________________________________________________________

(ygtyýarnamalynyň-edara görnüşindäki  tarapyň doly ady,  _____________________________________________________________________________________

ygtyýarnamalynyň-şahsy tarapyň familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşaýan ýeri, pasport maglumatlary)

adyna  _____________________________________________________________________________________

(işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň ady)

amala aşyrmaga berlen ______ belgili ygtyýarnama işiň şu kiçi görnüşlerini_____________________

                                                                                                                   (işiň ygtyýarlylandyrylýan                            

_____________________________________________________________________________________

kiçi görnüşleriniň atlary –Türkmenistanyň ykdysady işiniň görnüşleriniň Döwlet  klassifikatoryna

___________________________________________________________________________________

laýyklykda (koduny hem goşmak bilen) görkezilýär)

goşmagy Sizden haýyş edýärin.

Şunuň bilen birlikde özüm barada ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmekligi talap etmeýän şu üýtgetmeleri habar berýärin - (üýtgetmeler bar bolan halatynda gereklisini görkezmeli).

 

hususy salgyt belgisi  ___________________

bankyň rekwizitleri  _______________________________________________________________

(bankyň ady, bankyň hasaplaşyk hasabynyň belgisi, МFО)

telefon __________    faks __________                    elektron poçta __________

Işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşi şu ýerde amala aşyrylar: _____________________________

_____________________________________________________________________________________

(hakyky ýeri (ýerleşişi))

Işiň bu görnüşini amala aşyrmagy düzgünleşdirýän Türkmenistanyň kanunçylygynyň hukuk namalary bilen, şeýle-de ygtyýarlalyndyrmagyň şertleri we talaplary bilen tanyşdym we olary ýerine ýetirmeklige borçlanýaryn.

Şu arzanyň ýanyna sanaw boýunça _____ sahypadan ybarat şu goşundylary goşýaryn – sanap geçmeli: 

_____________________________________________________________________________________

(Esaslandyryjy resminamalaryň bellenen tertipde tassyklanan göçürme nusgalary, edara görnüşindäki taraplaryň Ýeke-täk döwlet  sanawyndan göçürmesi, ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň-edara görnüşindäki tarapyň wekiliniň ygtyýarlaryny tassyklaýan ynanç haty (buýruk) _____________________________________________________________________________________

ýa-da ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň - şahsy tarapyň hususy telekeçi hökmünde döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakyndaky resminamanyň bellenilen tertipde tassyklanylan göçürme nusgasy we onuň pasportynyň göçürme nusgasy)

_____________________________________________________________________________________

(ygtyýarlylandyrmak hakyndaky düzgünler bilen sanawy kesgitlenýän ygtyýarnama talaplaryny we şertlerini ýerine ýetirmäge meniň  mümkinçiligimi tassyklaýan beýleki resminamalar)

М.Ý.

Ygtyýarnamanyň ___________________ ____________________________  ____________   

      dalaşgäri                (wezipesi)                                (F.A.A.)                                             (goly)

 

Kabul edildi ________________________________________________________________________

(arzanyň bellige alnan belgisi we senesi, ygtyýarlylandyryjy edaranyň ygtyýarly eden wezipeli adamynyň F.A.A. we goly)

 

 

 

 

 

 

 

        Türkmenistanyň Awtomobil          

               ulaglary ministrligine

 

Ygtyýarnamanyň hereketini uzaltmak hakynda arza

 

„Işiň aýry-aýry görnüşlerine ygtyýarlylandyrmak hakynda“ Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda _______________________________________________________________________________________

(ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň-edara görnüşindäki tarapyň doly ady, 

_____________________________________________________________________________________________

hukuk salgysy, guramaçylyk-hukuk görnüşi;

_____________________________________________________________________________________________

ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň-şahsy tarapyň familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşaýan ýeri, pasport maglumatlary)

______________________________________________________________________________

(işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň

_____________________________________________________________________________________________

ýa-da kiçi görnüşleriniň atlary)

amala aşyrmaga maňa berlen ______ belgili ygtyýarnamanyň hereketini

  ____  aý möhlete   _____ ýylyň  "___" _____________   ____  ýylyň  "___" ______________çenli

 

uzaltmagyňyzy Sizden haýyş edýärin.

Şunuň bilen birlikde özüm barada ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmekligi talap etmeýän şu üýtgetmeleri habar berýärin - (üýtgetmeler bar bolan halatynda gereklisini görkezmeli).

 

hususy salgyt belgisi  ___________________

 

bankyň rekwizitleri  _______________________________________________________________

(bankyň ady, bankyň hasaplaşyk hasabynyň belgisi, МFО)

telefon __________    faks __________                    elektron poçta __________

 

 

Şu arzanyň ýanyna sanaw boýunça _____ sahypadan ybarat şu goşundylary hem goşýaryn – sanap geçmeli:

_____________________________________________________________________________________________

(Esaslandyryjy resminamalaryň bellenen tertipde tassyklanan göçürme nusgalary, edara görnüşindäki taraplaryň Ýeke-täk döwlet  sanawyndan göçürmesi, ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň wekiliniň ygtyýarlaryny tassyklaýan ynanç haty (buýruk) _____________________________________________________________________________________________

ýa-da ygtyýarnamalynyň - şahsy tarapyň hususy telekeçi hökmünde döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakyndaky resminamanyň bellenilen tertipde tassyklanylan göçürme nusgasy  we onuň pasportynyň göçürme nusgasy)

_____________________________________________________________________________________________

(ygtyýarlylandyrmak hakyndaky düzgünler bilen sanawy kesgitlenýän ygtyýarnama talaplaryny we şertlerini ýerine ýetirmäge meniň  mümkinçiligimi tassyklaýan beýleki resminamalar)

 

М.Ý.

Ygtyýarnamaly ________________  ______________________________  ____________      

                                      (wezipesi)                                             (F.A A..)                                                 (goly)

Kabul edildi ________________________________________________________________________

(arzanyň bellige alnan belgisi we senesi, ygtyýarlylandyryjy edaranyň ygtyýarly eden wezipeli adamynyň F.A.A. we goly)

 

 

 

 

 

 

Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligine

 

 

 

Ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmek hakynda arza

 

„Işiň aýry-aýry görnüşlerine ygtyýarlylandyrmak hakynda“ Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda öň _________________________________________________________________________

(ygtyýarnamalynyň-edara görnüşindäki  tarapyň doly ady,  ___________________________________________________________________________________________________

ygtyýarnamalynyň-şahsy tarapyň familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşaýan ýeri, pasport maglumatlary)

adyna  _____________________________________________________________________________________________

(işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň

____________________________________________________________________________________________________

ýa-da kiçi görnüşleriniň atlary) (men onuň mirasdüşeri bolup durýaryn) *

amala aşyrmaga berlen ________ belgili ygtyýarnamany _____________________________________                  (edara görnüşindäki tarapyň guramaçylyk-hukuk

___________________________________________________________________________________________________

görnüşiniň üýtgemеgi bilen, adynyň  üýtgemegi ýa-da hukuk salgysynyň üýtgemegi, şahsy tarapyň adynyň ýa-da ýaşaýan

___________________________________________________________________________________________________

ýeriniň üýtgemegi, işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň amala aşyrylýan ýeriniň üýtgemegi – gereklisini görkezmeli)

sebäpli, ony gaýtadan resmileşdirmegiňizi Sizden haýyş edýärin.

Özüm barada şu aşakdakylary habar berýärin**:

_______________________________________________________________________ ___________

(edara görnüşindäki tarapyň doly ady,  ___________________________________________________________________________________________________

hukuk salgysy, guramaçylyk-hukuk görnüşi;

___________________________________________________________________________________________________

şahsy tarapyň familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşaýan ýeri, pasport maglumatlary

resminamanyň döwlet tarapyndan bellige alnan belgisi we senesi ______________________________

hususy salgyt belgisi  _________________________________________________________________

 

bankyň rekwizitleri  __________________________________________________________________

(bankyň ady,bankyň hasaplaşyk hasabynyň belgisi, МFО)

telefon _____________          faks __________                    elektron poçta __________

Şu arzanyň ýanyna sanaw boýunça _____sahypadan ybarat şu goşundylary goşýaryn***: __________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________

 

М.Ý.

Ygtyýarnamaly     __________________________________________________________________ 

(hukuk oruntutary)          (wezipesi)                                               (F.A A..)                                                (goly)

Kabul edildi _______________________________________________________________________

(arzanyň bellige alnan belgisi we senesi, ygtyýarlylandyryjy edaranyň ygtyýarly eden wezipeli adamynyň F.A.A. we goly

 

 


Bellik:

* Diňe ygtyýarnamalynyň-edara görnüşindäki tarapyň hukuk oruntutary tarapyndan doldurylýar.

** Ygtyýarnamaly tarapyndan - diňe ygtyýarnamanyň gaýtadan resmileşdirilmegi üçin esas bolup durýan täze maglumatlar görkezilýär, ygtyýarnamalynyň hukuk oruntutary tarapyndan – ygtyýarnama bermek üçin talap edilýän ähli görkezilen maglumatlar.

*** Ygtyýarnama goşulýar: ygtyýarnamaly tarapyndan-diňe ygtyýarnamanyň gaýtadan resmileşdirilmegi üçin esas bolup durýan resminamalaryň bellenen tertipde tassyklanan göçürme nusgalary, şol sanda Edara görnüşindäki taraplaryň ýeke-täk döwlet  sanawyna we Döwlet salgyt sanawyna degişli üýtgetmeleriň girizilendigini tassyklaýan delilnama; ygtyýarnamalynyň hukuk oruntutary tarapyndan – ygtyýarnama bermek üçin talap edilýän ähli resminamalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligine

 

 

Ygtyýarnama bermek hakynda arza

 

„Işiň aýry-aýry görnüşlerine ygtyýarlylandyrmak hakynda“ Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda  _______________________________________________________________________________________

(ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň-edara görnüşindäki tarapyň doly ady,

___________________________________________________________________________________________________

hukuk salgysy, guramaçylyk-hukuk görnüşi;

___________________________________________________________________________________________________

ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň-şahsy tarapyň familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşaýan ýeri, pasport maglumatlary)

 

resminamanyň döwlet tarapyndan bellige alnan belgisi we senesi ______________________________

 

hususy salgyt belgisi  ___________________

 

bankyň rekwizitleri  __________________________________________________________________

(bankyň ady, bankyň hasaplaşyk hasabynyň belgisi, МFО)

telefon __________    faks __________                    elektron poçta __________

 

___________________________________________________________________________________________

(işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň

___________________________________________________________________________________________________

ýa-da kiçi görnüşleriniň atlary –Türkmenistanyň ykdysady işiniň görnüşleriniň Döwlet  klassifikatoryna

___________________________________________________________________________________________________

laýyklykda (koduny hem goşmak bilen) görkezilýär)

amala aşyrmaga ygtyýarnamany   ____ aý möhlet bilen _____ ýylyň "___" _____________   ____

 

ýylyň "___" ______________çenli*  bermekligi Sizden haýyş edýärin.

 

Işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşi şu ýerde amala aşyrylar: _____________________________

___________________________________________________________________________________________________

(hakyky ýeri (ýerleşişi))

Işiň bu görnüşini amala aşyrmagy düzgünleşdirýän Türkmenistanyň kanunçylygynyň hukuk namalary bilen, şeýle-de ygtyýarlalyndyrmagyň şertleri we talaplary bilen tanyşdym we olary ýerine ýetirmeklige borçlanýaryn.

Şu arzanyň ýanyna teswir boýunça _____ sahypadan ybarat şu goşundylary goşýaryn – sanap geçmeli: 

___________________________________________________________________________________________________

(Esaslandyryjy resminamalaryň bellenen tertipde tassyklanan göçürme nusgalary, edara görnüşindäki taraplaryň Ýeke-täk döwlet  sanawyndan göçürmesi, ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň-edara görnüşindäki tarapyň wekiliniň ygtyýarlaryny tassyklaýan ynanç haty (buýruk) ___________________________________________________________________________________________________

ýa-da ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň - şahsy tarapyň hususy telekeçi hökmünde döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakyndaky resminamanyň bellenilen tertipde tassyklanylan göçürme nusgasy we onuň pasportynyň göçürme nusgasy)

___________________________________________________________________________________________________

(ygtyýarlylandyrmak hakyndaky düzgünler bilen sanawy kesgitlenýän ygtyýarnama talaplaryny we şertlerini ýerine ýetirmäge meniň  mümkinçiligimi tassyklaýan beýleki resminamalar)

 

М.Ý.

Ygtyýarnamanyň ___________________ ____________________________  ____________  

      dalaşgäri                (wezipesi)                                                 (F.A.A.)                                                       (goly)

 

Şeýle hem